สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ วุฒิ ป.โท 17 อัตรา

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ วุฒิ ป.โท 17 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 17,500 – 19,250 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 17 ตำแหน่ง

คูณสมบัติการสมัคร

– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโทขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.
– ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชา
การจัดการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
และสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://otp.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 1 – 23 กรกฎาคม 2562

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร