สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 77 อัตรา 

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 77 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
ตำแหน่งนายช่างเทคนิค
ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
ตำแหน่งช่างทันตกรรม
ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์
ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล
ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
ตำแหน่งพนักงานธุรการ
ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง
ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา
ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร
และตำแหน่งพนักงานบัตรรายงานโรค

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 21 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชนี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชนี ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2562

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี