สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.ตรี/ป.โท 18 อัตรา

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.ตรี/ป.โท 18 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งหัวหน้าส่วนบริหารงานบุคคล : สังกัดฝ่ายทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งนักบริหารงานพัสดุชำนาญการ : สังกัดฝ่ายบริหารกลาง จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งนักวิชาการ SMEs 3 – 4 : สังกัดฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศ จำนวน 3 อัตรา, สังกัดฝ่ายติดตามและประเมินผล จำนวน 2 อัตรา, สังกัดฝ่ายกลยุทธ์องค์กร จำนวน 1 อัตรา, สังกัดฝ่ายวิเคราะห์สถานการณ์และเตือนภัยทางเศรษฐกิจ จำนวน 2 อัตรา
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบาย SMEs 3 – 4 : สังกัดฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ จำนวน 3 อัตรา สังกัดฝ่ายนโยบายและแผนส่งเสริม SMEs จำนวน 2 อัตรา
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 3 – 4 สังกัดฝ่ายทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งนิติกร 3 – 4 สังกัดฝ่ายทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา สังกัดฝ่ายกฎหมาย จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัคร

สมัครทางอีเมล์/ไปรษณีย์ บัดนี้ – 10 พฤษภาคม 2562

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม