สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง รับสมัครสอบตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ช-ญ วุฒิ ม.6/ปวช. 1,000 อัตรา

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง รับสมัครสอบตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ช-ญ วุฒิ ม.6/ปวช. 1,000 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

– เป็นบุคคลภายนอก เพศชายหรือหญิง

– อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินสามสิบห้าปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร

– กรณีที่เป็นชายร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร และรอบอกต้องไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร ในกรณีที่เป็นหญิงร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร

– สำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติประกาศนียบัตรจากสถานศึกษานั้นๆ ภายในวันปิดรับสมัคร วุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครสอบแข่งขัน ต้องเป็นคุณวุฒิการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการหรือคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) หรือคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้รับรองไว้แล้ว

– ผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นไปตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่จะแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลีอย่างใดอย่างหนึ่ง จากสถาบันในประเทศไทยที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทางด้านภาษาต่างประเทศ ไม่เกิน 2 ปี ภายในวันปิดรับสมัคร (นับแต่วันเข้ารับการทดสอบ) (ดูรายละเอียดในประกาศ) ในกรณีผู้สมัครยังไม่ผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศดังกล่าว สามารถยื่นเรื่องขอเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (เฉพาะภาษาอังกฤษ)

**ในกรณีที่ผู้สมัครขอเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (เฉพาะภาษาอังกฤษ) ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนั้น จะต้องมีการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (เฉพาะภาษาอังกฤษ) ก่อนที่มีการสอบแข่งขันในรอบแรกตามข้อ 4.1 โดยจะเป็นการทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 100 ข้อ 100 คะแนน ใช้วิธีการฟัง (Listening) การอ่าน (Reading) และการสนทนา (Conversation) มีเนื้อหาเกี่ยวกับ

– คำทักทาย การสนทนาพื้นฐานในชีวิตประจำวัน
– การสื่อสารในงานตรวจคนเข้าเมือง
– ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบตรวจคนเข้าเมือง
– การแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

หน่วยรับสมัคร

– สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เลขที่ 507 ซอยสวนพลู ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆเขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2287 2012

– กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (ทิศใต้) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 หมายเลขโทรศัพท์0 2141 9889

– กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 เลขที่ 999 หมู่ 1 ถนนสุวรรณภูมิสาย 4 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2134 0841-3

– ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครปฐม เลขที่ 52/11 หมู่ 2 ซอยไร่ขิง 14 ตำบลไร่ขิงอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210 หมายเลขโทรศัพท์ 0 3431 8997

– ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี เลขที่ 75/265 ซอย 5 ถนนหาดจอมเทียน หมู่ 12ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 หมายเลขโทรศัพท์ 0 3825 2751-4

– ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครราชสีมา เลขที่ 323 หมู่ที่ 9 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 หมายเลขโทรศัพท์ 0 4421 2997-8

– ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุดรธานีเลขที่ 5 ถนนโพศรี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี 41000 หมายเลขโทรศัพท์ 0 4224 9982-3

– ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่เลขที่ 71 หมู่ 3 ถนนสนามบิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 หมายเลขโทรศัพท์ 0 5320 1756

– ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครสวรรค์ เลขที่ 399 หมู่ 9 ถนนนครสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 หมายเลขโทรศัพท์ 0 5688 1518

– ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่ เลขที่ 832 หมู่ 7 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 หมายเลขโทรศัพท์ 0 7561 1097

– ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลาเลขที่ 103 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 หมายเลขโทรศัพท์ 0 7425 7019

การรับสมัคร

กรอกข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.immigration-thai.com ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 โดยผู้สมัครสามารถเข้าระบบรับสมัครได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง ยกเว้นวันสุดท้ายที่รับสมัคร วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 จะสามารถกรอกข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตได้ถึงเวลา 15.00 น.

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง