ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครพนักงานคอมพิวเตอร์ วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป 5 อัตรา

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครพนักงานคอมพิวเตอร์ วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป 5 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานคอมพิวเตอร์(เกรด 4-8) ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ จำนวน 5 อัตรา

คุณสมบัติเฉพราะตำแหน่ง

1.วุณวุฒิปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เรียนวิชาการทางคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
2.อายุไม่เกิน  28  ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
3.มีความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมในลักษณะ Web Application ด้วยภาษาโปรแกรม เช่น JAVA, ASP.net, HTML5, CSS3 ฯลฯ  หรือมีประสบการณ์ในการเขียน ABAP
4.ถ้ามีความสามารถในการพัฒนา Application บนมือถือ หรือ AI ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5.สามารถใช้ SQL ได้เป็นอย่างดี
6.มีความกระตือรือร้นในการศึกษาหาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี
7.สามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ ได้ในระดับดี

การรับสมัคร

ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสามารถสมัครได้ทาง Website ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ www.ghbank.co.th ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561 – 3 มกราคม พ.ศ. 2562 และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-202-1851, 02-202-1076, 02-202-1265

การคัดเลือก

วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562 กันยายน พ.ศ. 2561

วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนทาง Website ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ www.ghbank.co.th หรือที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส่วนการพนักงาน ชั้น 11 อาคาร 2