ธนาคารกรุงไทย รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์และหนี้สิน จำนวนหลายอัตรา

ธนาคารกรุงไทย รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์และหนี้สิน จำนวนหลายอัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่สารสนเทศเพื่อการบริหาร
สังกัด ฝ่ำยสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร กลุ่มBusiness Planning and Analysis สำยงำนบริหำรกำรเงิน
คุณสมบัติ :
1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ MIS หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2. มีความรู้ด้านการบริหารข้อมูล และการจัดการข้อมูล
3. มีความรอบรู้ในธุรกิจธนาคาร ผลิตภัณฑ์และบริการ
4. มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม และโปร่งใส รวมถึงมีทัศนคติที่ดีต่อธนาคาร
5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในด้านการประสานงาน
6. มีทักษะด้านการประมวลผล วิเคราะห์ และนาเสนอข้อมูล
7. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

การรับสมัคร

โปรดส่งประวัติของผู้สมัคร ( Resume) ไปที่ E-Mail : pipat.suwannawong@ktb.co.th
โดยระบุหัวข้อเรื่องว่า “สมัครงานฝ่ายบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน” ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 16 ธันวาคม 2561
หากต้องการสอบถามข้อมูลการสมัครงานเพิ่มเติม สามารถติดต่อคุณพิพัฒน์ โทร 02-345-1847

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : ธนาคารกรุงไทย