สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครพนักงานและลูกจ้าง วุฒิ ปวส./ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก หลายอัตรา

สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครพนักงานและลูกจ้าง วุฒิ ปวส./ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก หลายอัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงาน 23 อัตรา

 1. ผู้อำนวยการสำนักงานการเงินการคลัง 1 อัตรา วุฒิ ป.โท/ป.เอก บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร สาขาการบัญชี สาขาการเงินการคลัง หรือเศรษฐศาสตร์ หรือทางอื่นที่สถาบันการบินพลเรือนกำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้ (ป.โท ต้องมีประสบการณ์เป็นผู้บริหารในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนไม่น้อยกว่า 3 ปี ป.เอก ต้องมีประสบการณ์ในทางเดียวกันไม่น้อยกว่า 8 ปี )
 2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 จำนวน 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทางพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์ หรือทางอื่นที่สถาบันการบินพลเรือนกำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้ หากมีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการความเสี่ยง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 3. เจ้าหน้าที่นิรภัยการบิน 1 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี ทางด้านการบิน หรือทางอื่นที่ สบพ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้ และผ่านการอบรมในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับงานนิรภัยการบิน หรือหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการบินอย่างน้อย 1 หัวข้อ มีผลคะแนน TOEIC/TOEFL ไม่ต่ำกว่า 650 คะแนน อายุไม่เกิน 2 ปี
 4. นักบริหารงานทั่วไป 1 จำนวน 1 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี ทางการบัญชี อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ มนุษยศาสตร์ หรือทางอื่นที่ สบพ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้
 5. นักพัฒนาเว็บไซต์ 1 จำนวน 1 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี ทางคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือทางอื่นที่ สบพ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้
 6. นักพัฒาระบบเครือข่าย 3 จำนวน 1 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี ทางคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือทางอื่นที่ สบพ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้ และมีประสบการณ์การทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 7 ปี หากมีประสบการณ์ในการดูแลระบบเครือข่าย ระบบสายสัญญาณ อุปกรณ์ระบบเครือข่าย หรือดูแลและพัฒนาระบบสารสนเทศ (Web Application, Mobile Application, Client/Server) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 7. นักพัฒนาหลักสูตรด้านการบิน 4 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คมนาคม บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป การท่องเที่ยวและการโรงแรม เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีประสบการณ์ในการพัฒนาหลักสูตร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีผลคะแนน TOEIC/TOEFL ไม่ต่ำกว่า 650 คะแนน อายุไม่เกิน 2 ปี
 8. ครูวิชาภาคพื้น (หลักสูตร ป.โท) 1 อัตรา คุณวุฒิ ป.โท/ป.เอก (อ่านรายละเอียดสาขาวิชาและรายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) มีผลคะแนน TOEIC/TOEFL ไม่ต่ำกว่า 650 คะแนน อายุไม่เกิน 2 ปี
 9. ครูวิชาภาคพื้น 1 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก (อ่านรายละเอียดสาขาวิชาและรายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) มีผลคะแนน TOEIC/TOEFL ไม่ต่ำกว่า 650 คะแนน อายุไม่เกิน 2 ปี
 10. ครูการบิน (เครื่องบิน) 4 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี มีใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี มีชั่วโมงการบินไม่ต่ำกว่า 1,500 ชั่วโมง มีวุฒิการบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน (Instrument Rating) หรือบัตรแสดงความสามารถในการบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบินของทางราชการ (Instrument Flying Card)
 11. ครูวิชาภาคพื้น 1 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรีขึ้นไป  (อ่านรายละเอียดสาขาวิชาและรายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) มีผลคะแนน TOEIC/TOEFL ไม่ต่ำกว่า 650 คะแนน อายุไม่เกิน 2 ปี
 12. เจ้าหน้าที่นิรภัยการบิน 1 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี ทางด้านการบิน (อ่านรายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) มีผลคะแนน TOEIC/TOEFL ไม่ต่ำกว่า 650 คะแนน อายุไม่เกิน 2 ปี
 13. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ 3 จำนวน 1 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี ทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ อาชีวอนามัย สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย หรือทางอื่นที่ สบพ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้ มีประสบการณ์การทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 1 ปี มีผลคะแนน TOEIC/TOEFL ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน อายุไม่เกิน 2 ปี
 14. นักบริหารงานทั่วไป 1 จำนวน 1 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี ทางการบัญชี อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ มนุษยศาสตร์ หรือทางอื่นที่ สบพ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้
 15. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ทางการบิน 1 จำนวน 1 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่า ปวส. ช่างสื่อสาร ช่างอิเล็กทรอนิกส์การบิน จากสถาบันที่ทางราชการรับรองหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี และเคยปฏิบัติงานในด้านซ่อมบำรุงเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อากาศยานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

ลูกจ้าง 9 อัตรา

 1. นักบัญชี 1 อัตรา ป.ตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางพาณิชยศาสตร์และการบัญชี บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร การคลัง หรือทางอื่นที่ สบพ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้
 2. นักบริหารการเงิน 1 อัตรา ป.ตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางพาณิชยศาสตร์และการบัญชี บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร การคลัง หรือทางอื่นที่ สบพ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้
 3. นักเทคโนโลยีการศึกษา 1 อัตรา ป.ตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ศึกษาศาสตร์ หรือทางอื่นที่ สบพ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้
 4. นักวิชาการกิจการนักศึกษา (ปฏิบัติงานด้านกองทุนการศึกษา) 1 อัตรา ป.ตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางพาณิชยศาสตร์ สาขาการบัญชี, บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร, การคลัง หรือทางอื่นที่ สบพ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้ หากมีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีผลคะแนน TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน อายุไม่เกิน 2 ปี
 5. นักวิชาการกิจการนักศึกษา (ปฏิบัติงานด้านกิจกรรมนักศึกษา) 1 อัตรา ป.ตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา ทางศึกษาศาสตร์ ทางครุศาสตร์ ทางพลศึกษา สังคมศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ หรือทางอื่นที่ สบพ.กำหนดใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้ มีผลคะแนน TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน อายุไม่เกิน 2 ปี หากมีประสบการณ์ด้านการจัดกิจกรรมนักศึกษา ด้านสันทนาการ ด้านการจัดการแข่งขันกีฬาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 6. นักบริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ป.ตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางการบัญชี อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ หรือทางอื่นที่ สบพ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้

การรับสมัคร

เปิดรับสมัครทางระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์ https://catc.thaijobjob.com/ ภายในวันที่ 5-30 พฤศจิกายน 2561

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : สถาบันการบินพลเรือน | สถาบันการบินพลเรือน