ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครสอบเป็นพนักงานธนาคาร วุฒิ ป.ตรี 3 อัตรา

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครสอบเป็นพนักงานธนาคาร วุฒิ ป.ตรี 3 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานประจำสำนักเงินฝากเพื่อสงเคราะห์ชีวิต ปีบัญชี 2561

1. พนักงานสำนักเงินฝากเพื่อสงเคราะห์ชีวิต ระดับ 10 จำนวน 1 อัตรา

– เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี

– สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย การประกันภัย สถิติประยุกต์ สถิติและการประกันภัย วิทยาการประกันภัย และบริหารความเสี่ยง จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง

– ต้องมีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 7 ปี และมีประสบการณ์ด้านการคำนวณเบี้ยประกัน และออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันภัย การคำนวณมูลค่าและประเมินความเพียงพอเงินสำรองประกันภัย ตลอดจนวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการประกันภัย รวมระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี

– หากมีใบอนุญาตจากนายทะเบียนให้ดำเนินงานทางคณิตศาสตร์ประกันภัย จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

– มีความสามารถบริหารงานให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ มีความสามารถในการประสานงาน มีทัศนคติที่ดี เอาใจใส่รับผิดชอบงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ มีความละเอียดรอบคอบ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก

– สามารถใช้โปรแกรม MS Office เป็นอย่างดี

2.2 พนักงานสำนักเงินฝากเพื่อสงเคราะห์ชีวิต ระดับ 4-9 จำนวน 2 อัตรา

– เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี

– สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย การประกันภัย สถิติประยุกต์ สถิติและการประกันภัย วิทยาการประกันภัยและบริหารความเสี่ยง จาก สถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง

การรับสมัคร

เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ http://www.jobtopgun.com หรือ http://www.irecruitbaac.com ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ซึ่งธนาคารกำหนดให้มีการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร ติดต่อที่กลุ่มงานสรรหาและคัดเลือกโทร. 0-2558-6555 ต่อ 8332, 8334-8336

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร