การไฟฟ้านครหลวง รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ม.3 36 อัตรา

การไฟฟ้านครหลวง

การไฟฟ้านครหลวง รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ม.3 36 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานสนาม 1 (ทำหน้าที่ช่างสายอากาศ) จำนวน 36 อัตรา
– ได้วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
– เพศชาย มีสัญชาติไทย อายุครบ 18 ปี บริบูรณ์ และอายุไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ ณ วันเปิดรับสมัครวันแรก (วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567)
– พ้นภาระทางทหารแล้ว
– สายตาปกติ ตาไม่บอดสี ไม่สวมแว่นสายตา
– ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 185 เซนติเมตร และต้องมีค่าดัชนีมวลกาย (Body mass index : BMI) ตามที่การไฟฟ้านครหลวง ก าหนด คือ มีค่า BMI ที่ 18.5 – 22.9 (ตารางค่าความสัมพันธ์ระหว่างส่วนสูง น้ำหนัก ตามเอกสารท้ายประกาศ)
– สุขภาพแข็งแรง สามารถปฏิบัติงานบนที่สูงได้
– ว่ายน้ำได้
– มีความสามารถในการได้ยิน เข้าใจและสื่อสารโต้ตอบได้ในระยะความสูงอย่างน้อย 12 เมตร จากระดับพื้นดิน
– ผ่านการตรวจสุขภาพตาและสมรรถภาพทางการมองเห็น สมรรถภาพทางการได้ยิน

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://www.mea.or.th/job ตั้งแต่วันที่ 4 – 11 มิถุนายน 2567

ดูรายละเอียดได้ที่ : การไฟฟ้านครหลวง