การเคหะแห่งชาติ รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ปวส./ป.ตรี 21 อัตรา

การเคหะแห่งชาติ

การเคหะแห่งชาติ รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ปวส./ป.ตรี 21 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 3 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางรัฐศาสตร์ ทางบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ ทางบริหารธุรกิจ ทางเศรษฐศาสตร์ ทางการจัดการ ทางนิติศาสตร์ ทางการบัญชี ทางการเงินและการธนาคาร ทางการพัฒนาชุมชน ทางมนุษยศาสตร์

2.พนักงานจัดการทรัพย์สิน 7 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา สามารถไปปฏิบัติงานประจำสำนักงานเคหะนครหลวง หรือ สำนักงานเคหะจังหวัด ในแต่ละภูมิภาคได้

3.พนักงานจัดการทรัพย์สิน (งานผังเมือง) 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ต้องมีใบประกาศหรือใบรับรองารอบรมหลักสูตรการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

4.พนักงานจัดการทรัพย์สิน (งานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน) 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางผังเมือง ทางการวางผังเมือง ทางสถาปัตยกรรมผังเมือง ทางการวางผังชุมชน ทางการวางแผนภาค ทางการวางแผนภาคและเมือง ทางการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม ทางการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม

5.พนักงานการเงินและบัญชี 4 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี สาขาการเงิน สาขาการเงินและการธนาคาร สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน สามารถไปปฏิบัติงานประจํา สํานักงานเคหะนครหลวง หรือสํานักงานเคหะจังหวัด ในแต่ละภูมิภาคได้

6.นักบัญชี 2 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาการบัญชี

7.ช่างเทคนิค (ก่อสร้างโยธา/สถาปัตยกรรม) 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาก่อสร้าง หรือสาขาวิชา โยธา หรือสาขาวิชาสถาปัตยกรรม สามารถไปปฏิบัติงานประจํา สํานักงานเคหะนครหลวง หรือ สํานักงานเคหะจังหวัด ในแต่ละภูมิภาคได้

8.ช่างเทคนิค (ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์) 2 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาไฟฟ้า หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถไปปฏิบัติงานประจํา สํานักงานเคหะนครหลวง หรือ สํานักงานเคหะจังหวัด ในแต่ละภูมิภาคได้

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://nha.jobthaigov.com หัวช้อ “การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ประจำปี 2567” ตั้งแต่วันที่ 15 31 พฤษภาคม 2567

ดูรายละเอียดได้ที่ : การเคหะแห่งชาติ

แนวข้อสอบ เพิ่มเติม (คลิกเลยที่นี่)