ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน วุฒิ ป.ตรี หลายสาขา

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน วุฒิ ป.ตรี หลายสาขา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ผู้ชำนาญการประเมินราคา ระดับ 10 | 2 อัตรา
– ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน และ/หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ หรือสาขาอื่นใดตามที่สมาคมผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย และสมาคมนักประเมินอิสระไทยกำหนด จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
– มีประสบการณ์ด้านการประเมินราคาทรัพย์สิน ไม่น้อยกว่า 7 ปี

2.ผู้เชี่ยวชาญระบบงานคุณภาพระดับ 12 | 1 อัตรา
– ไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโทในสาขาวิชาที่เกี่ยวกับด้านบัญชี การเงินการธนาคาร การตลาด บริหารธุรกิจ การจัดการอุตสาหกรรม/ทั่วไป เศรษฐศาสตร์ สถิติ เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือ สาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
– มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ(SE-AM) หรือระบบบริหารจัดการองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ชาติ (TQA) หรือระบบประเมินคุณภาพอื่น ๆ อาทิ ระบบการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) รวมกันไม่น้อยกว่า 10 ปี

การรับสมัคร

สมัครโดยสามารถสมัครได้โดยส่งประวัติส่วนตัว (Resume) ไปที่อีเมล์ของธนาคาร recruit_hr@baac.or.th ตั้งแต่วันที่เปิดรับสมัคร – 4 มีนาคม 2567

ดูรายละเอียดได้ที่ : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

แนวข้อสอบ ธ.ก.ส. เพิ่มเติม (คลิกเลยที่นี่)