การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างเฉพาะงาน วุฒิ ม.3 28 อัตรา

การรถไฟแห่งประเทศไทย

การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างเฉพาะงาน วุฒิ ม.3 28 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

– มีสัญชาติไทย
– อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร
– ไม่จำกัดเพศ ถ้าเป็นเพศชายจะต้องมีเอกสารสำคัญทางทหาร สด.43 หรือแบบ สด.8
– ได้รับวุฒิ ม.3
– มีคุณลักษณะทางร่างกายที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานและไม่มีรอยสัก
– เพศชาย ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 165 ซม. น้ำหนักไม่น้อยกว่า 65 กก. (น้ำหนักต้องไม่เกินส่วนสูง ลบด้วย 100) เพศหญิง ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม. น้ำหนัก 50 กก. (น้ำหนักต้องไม่เกินส่วนสูงลบด้วย 110 ตามเกณฑ์ ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด)
– เป็นผู้ที่มีสายตาดีและสามารถเห็นสีได้สมบูรณ์ (ตาไม่บอดสี)

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่งานระเบียบการโดยสาร กองมาตรฐานปฏิบัติงานและความปลอดภัยด้านโดยสาร ฝ่ายบริการโดยสาร อาคาร ชั้น 2 สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) ถนนพระราม 4 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้ – 11 สิงหาคม 2565

ดูรายละเอียดได้ที่ : การรถไฟแห่งประเทศไทย