การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครบุคคลภายนอกเข้าปฏิบัติงาน วุฒิ ปวส./ป.ตรี 67 อัตรา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครบุคคลภายนอกเข้าปฏิบัติงาน วุฒิ ปวส./ป.ตรี 67 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

คุณวุฒิปริญญาตรี

1.วิศวกร (ไฟฟ้า)
2.วิศวกร (เครื่องกล)
3.วิศวกร (คอมพิวเตอร์)
4.นักบริหารทรัพยากรบุคคล
5.นิติกร
6.นิติกร (มีประสบการณ์)
7.นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
8.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

คุณวุฒิประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

9.พนักงานช่าง (เครื่องกล)
10.พนักงานช่าง (โลหะ)

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://pea.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 7 – 13 มกราคม 2565