ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน วุฒิ ปวช. ขึ้นไป 9 อัตรา

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน วุฒิ ปวช. ขึ้นไป 9 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ผู้ช่วยพนักงานธุรการเทียบเท่า ระดับ 2 ประจําสํานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัด 9 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1.เพศ ชาย/หญิง มีสัญชาติไทย บุคคลทั่วไปต้องมีอายุตั้งแต่ 18-30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัคร
2.บุคคลที่ปัจจุบันปฏิบัติงานผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 2 ไม่น้อยกว่า 1 ปี ต้องมี อายุตั้งแต่ 18 – 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัคร
3.บุคคลที่ปัจจุบันปฏิบัติงานกับธนาคารมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ในตําแหน่งผู้ช่วย พนักงานบริการยานพาหนะ หรือ ผู้ช่วยพนักงานบริการ ต้องมีอายุไม่เกิน 54 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัคร
4.ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ด้านการตลาด บัญชี เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประชาสัมพันธ์ การเงินและการธนาคาร ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจค้าปลีก ภาษาต่างประเทศธุรกิจ การจัดการผลิตภัณฑ์ การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการทั่วไป การจัดการสํานักงาน พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์
5.มีความสามารถในการพิมพ์ดีดสัมผัส ตามเกณฑ์ที่ธนาคารกําหนด
6.เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
7.เป็นผู้ที่มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
8.ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟันเฟือน ไม่สมประกอบ ทั้งไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่ สังคม ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดให้โทษทุกชนิด (ยกเว้น ได้พ้นสภาพการใช้ยาเสพติดโดยได้รับการรับรองจากแพทย์ หรือได้ผ่านการบําบัดรักษาของราชการ หรือสถานบําบัดที่ได้รับรองจากทางราชการ) โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคเลือด ทุกชนิด โรคหัวใจซึ่งแพทย์วินิจฉัยแล้วว่าไม่สามารถปฏิบัติงานได้ และโรคติดต่ออื่น ๆ ที่ร้ายแรงอันเป็นอุปสรรค ในการปฏิบัติงาน
9.ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
10.ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว
11.ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษต้องออกจากงานของธนาคาร หรือออกจากราชการ หรือออก จากองค์กรของรัฐบาล หรือสถาบันอื่น
12.ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด ที่ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี
13.ไม่เคยทุจริตในการสอบเข้าทํางานกับ ธ.ก.ส. หรือส่วนงานราชการ หรือองค์กรของ รัฐบาล หรือ สถาบันอื่น มาก่อน
14.ต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านที่อยู่ในเขตท้องที่การดําเนินงานของ สํานักงาน ธ.ก ส.จังหวัด นครราชสีมาและสาขาในสังกัดที่สมัคร และให้นับระยะเวลารวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่สิ้นสุดการรับสมัคร

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่ สํานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด นครราชสีมา ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) หรือกรอกใบสมัครได้ที่ https://forms.gle/CYuXKMRXiLdkop9f6 ตั้งแต่วันที่ 14-27 กันยายน 2564

ดูรายละเอียดได้ที่ : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร