บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน วุฒิ ปวส./ป.ตรี 15 อัตรา

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน วุฒิ ปวส./ป.ตรี 15 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.เจ้าหน้าที่วางแผนการจัดการตารางเดินรถ 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมขนส่งวิศวกรรมจราจร โลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์สถิติ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

2.ผู้จัดการแผนกระบบโครงสร้างพื้นฐาน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3.วิศวกรแผนกระบบตู้รถไฟฟ้า 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องกล ระบบราง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– มีใบประกอบวิชาชีพทางด้านวิศวกรรม (กว.)

4.วิศวกรแผนกวิศวกรรมซ่อมบำรุง 3 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องกล อุตสาหการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– มีใบประกอบวิชาชีพทางด้านวิศวกรรม (กว.)

5.วิศวกรแผนกวิศวกรรมซ่อมบำรุง จำนวน 4 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องกล อุตสาหการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– มีใบประกอบวิชาชีพทางด้านวิศวกรรม (กว.)

6.วิศวกรระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือเครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีใบประกอบวิชาชีพทางด้านวิศวกรรม (กว.)

7.วิศวกรระบบอาณัติสัญญาณ 1 อัตรา
– ประสบการณ์ทำงาน 0-3 ปี สำหรับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมศาสตร์ คุรุศาสตร์ อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ
– ประสบการณ์ทำงาน 3 – 5 ปี สำหรับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

8.ช่างเทคนิคระบบตู้รถไฟฟ้า 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาไฟฟ้า เครื่องกล ระบบราง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

9.ช่างเทคนิคระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ 2 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ในสาขาวิชา ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://www.srtet.co.th/ ตั้งแต่วันที่ 7 – 16 พฤษภาคม 2564