การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงาน-นักศึกษาจบใหม่ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 1,052 อัตรา

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงาน-นักศึกษาจบใหม่ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 1,052 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร

1. มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัคร
2. สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิระดับ ปวส. หรือ ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา ในปี พ.ศ. 2562-2563 เท่านั้น
3. ผู้สมัคร หรือบิดา หรือมารดา จะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามพื้นที่ที่ กฟผ. กำหนดติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่สมัคร
4.จำนวนอัตราที่เปิดรับรวมจำนวน 1,052 อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

– ปฏิบัติงานจัดทำฐานข้อมูลชุมชน และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำข้อเสนอโครงการหรือกิจการชุมชน รวมถึงประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน
– ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการต้องมีโทรศัพท์มือถือ Smartphone ที่สามารถใช้งานเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ และสามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

ระยะเวลาการจ้างงาน : 12 เดือน ตั้งแต่เริ่มต้นสัญญาจ้าง จนถึงระยะเวลาสิ้นสุด

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ www.egat.co.th/newjobber ตั้งแต่วันที่ 15 – 24 กุมภาพันธ์ 2564 หากมีข้อสงสัย ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อโครงการพลังงานร่วมใจ สร้างงาน พัฒนาชุมชน โทร. 0 2436 5341 หรือ 0 2436 4715 ในวันและเวลาราชการ