การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน วุฒิ ม.3 24 อัตรา

การรถไฟแห่งประเทศไทย

การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน วุฒิ ม.3 24 อัตรา รายละเอียดได้ที่

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานบริการด้านการโดยสาร จำนวน 24 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 336 บาท มีก้าหนดระยะเวลาการจ้างสิ้นสุดถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 หลังจากนั้นจะประเมินผลเพื่อต่อสัญญาเป็นรายปี

คุณสมบัติของผู้สมัคร

– ผู้สมัครจะต้องไม่เป็นลูกจ้างของการรถไฟฯ (ที่มีเลขประจำตัว) อยู่แล้ว เว้นแต่ได้รับอนุญาตให้สมัครสอบคัดเลือกจาก ศูนย์/สำนักงาน/ศูนย์/กอง/ (หัวหน้าหน่วยงานตามข้อบังคับ การรถไฟฯ ฉบับที่ 2.1) โดยนำหนังสืออนุญาตมายื่นให้เจ้าหน้าที่รับสมัครก่อนวันปิดรับสมัคร
– มีสัญชาติไทย
– อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
– ไม่จำกัดเพศ ถ้าเป็นเพศชาย จะต้องมีเอกสารสำคัญทางทหารทางแบบทหารแบบ สด.43 หรือ สด.8 ว่าเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านการเรียน ร.ด. จบปีที่ 3
– สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
– มีคุณลักษณะทางร่างกายที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน และไม่มีรอยสัก
– เพศชาย น้ำหนักไม่น้อยกว่า 55 กก. เพศหญิง น้ำหนักไม่น้อยกว่า 50 กก.
– เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
– ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คบเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟันเพื่อนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคเรื้อน วัณโรคระยะแพร่กระจายเชื้อ โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง โรคพิษสุราเรื้อรัง และตาต้องไม่บอดสี
– ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
– ต้องสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทยได้เต็มเวลา
– ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
– ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจำคุก โดยพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก หรืออาญาที่หนักกว่า ไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน เพราะร่ำรวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
– ไม่เป็นข้าราชการที่มีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ รวมทั้งข้าราชการการเมืองลูกจ้างของกระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงการเมืองซึ่งมีฐานะเทียบเท่า พนักงานส่วนท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือสภากรุงเทพมหานครและผู้บริหารท้องถิ่น

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่ที่ทำการงานปฏิบัติการโดยสารภูมิภาค 1 สถานีกรุงเทพ กองปฏิบัติการโดยสาร ฝ่ายบริการโดยสาร การรถไฟแห่งประเทศไทย แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 8 – 19 กุมภาพันธ์ 2564

ดูรายละเอียดได้ที่ : การรถไฟแห่งประเทศไทยงานรัฐวิสาหกิจ