การเคหะแห่งชาติ รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ปวส./ป.ตรี 130 อัตรา

การเคหะแห่งชาติ

การเคหะแห่งชาติ รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ปวส./ป.ตรี 130 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.วิศวกร (วิศวกรรมโยธา) 6 อัตรา
2.วิศวกร (วิศวกรรมไฟฟ้า) 3 อัตรา
3.วิศวกร (วิศวกรรมเครื่องกล) 1 อัตรา
4.สถาปนิก (ปริญญาโท) 1 อัตรา
5.สถาปนิก (ปริญญาตรี) 3 อัตรา
6.พยาบาล 1 อัตรา
7.นักบัญชี 4 อัตรา
8.เศรษฐกร 2 อัตรา
9.นิติกร 3 อัตรา
10.บุคลากร (ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยฯ) 1 อัตรา
11.พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์ 6 อัตรา
12.พนักงานตรวจสอบภายใน 3 อัตรา
13.พนักงานพัสดุ 3 อัตรา
14.พนักงานการเงินและบัญชี 26 อัตรา
15.พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 26 อัตรา
16.พนักงานจัดการทรัพย์สิน 4 อัตรา
17.พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 อัตรา
18.ช่างเทคนิค (สาขาวิชาก่อสร้าง หรือสาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาสถาปัตยกรรม) 31 อัตรา
19.ช่างเทคนิค (สาขาวิชาไฟฟ้า หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์) 7 อัตรา
20.ช่างเทคนิค (สาขาวิชาเครื่องกล) 2 อัตรา

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://job.nha.co.th/ ตั้งแต่วันที่ 16 – 27 กันยายน 2563

ดูรายละเอียดได้ที่ : การเคหะแห่งชาติ