บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด รับสมัครพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา

บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด

บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด รับสมัครพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.Programmer 1 อัตรา
– จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมด้วย PHP, Python, NodeJS อย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่า
– มีความรู้เกี่ยวกับ JavaScript, JQuery, Docker ฯลฯ
– มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งาน Maria DB, SQL เป็นอย่างดี
– หากมีความรู้เกี่ยวกับ Apache Cordova, NoSQL, MongoDB, Linux, Windows server จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2.ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบ 1 อัตรา
– ชาย / หญิง อายุ 40 ปีขึ้นไป
– วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ( สาขาตรวจสอบภายใน / สาขาการเงิน / การบัญชี /หรือสาขาใกล้เคียง )
– มีประสบการณ์ในงานตรวจสอบ ( Internal Audit ) ไม่ต่ำกว่า 10 ปี หากครอบคลุม ( Accounting Audit / Operation Audit / System Audit จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ )
– มีประสบการณ์หรือพื้นฐานบริหารความเสี่ยงของการตรวจสอบภายใน เพื่อให้ภารกิจขององค์กรบรรลุเป้าหมาย
– มีทักษะในการคิดเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความสามารถในการประมวลผล มีหลักและเทคนิคการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ และการเขียนรายงาน
– มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน บัญชี การวิเคราะห์งบการเงิน และการพัสดุระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของสำนักงาน
– มีทัศนคติและมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะในการสื่อสารและการประสานงาน
– มีความเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจและพร้อมที่จะปรับตัวเข้ากับสภาวะการเปลี่ยนแปลง

3.พนักงาน Call Center Agent (พนักงานประจำ) 11 อัตรา
– เพศชาย / หญิง ไม่จำกัดอายุ วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
– มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต สามารถพิมพ์งานได้คล่องแคล่วทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
– น้ำเสียงไพเราะ สุภาพ มีความสามารถในการสื่อสาร และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
– หากมีประสบการณ์ด้าน CALL CENTER จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4.พนักงานรักษาความปลอดภัย ไม่จำกัด อัตรา
– เพศชาย / หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 45 ปี วุฒิ ม.3 ขึ้นไป

5.งานบริการบันทึกข้อมูล (Data Entry) 90 อัตรา
– เพศชาย/ หญิง อายุไม่เกิน 18-35 ปี
– วุฒิการปริญญาตรี ขึ้นไป หรือเทียบเท่าขึ้นไป
– สามารถใช้ Computer Microsoft Word และ Microsoft Excel ได้
– มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สุภาพ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
– สามารถแก้ไขปัญหา กล้าตัดสินใจในขอบเขตหน้าที่ของตน

6.พนักงานทำความสะอาด ไม่จำกัด อัตรา
– เพศชาย / หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 45 ปี วุฒิ ป.6 ขึ้นไป

7.พนักงานขับรถส่วนกลาง 10 อัตรา
– เพศชาย สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 40 ปี วุฒิ ม.3ขึ้นไป

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://www.ktbgs.co.th/careers/opening-positions/