ธนาคารออมสิน รับสมัครพนักงานกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ วุฒิ ป.ตรี 15 อัตรา

ธนาคารออมสิน รับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.ตรี 15 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานระดับ 4-5 สังกัดกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 15 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1. เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานของรัฐวิสาหกิจ และระเบียบธนาคารออมสิน ว่าด้วยการแต่งตั้งและการพ้นจากตำแหน่งพนักงานธนาคารออมสิน
2. สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านคอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจะต้องมีวิชาคอมพิวเตอร์ในหลักสูตรปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
3. เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
4. อายุไม่เกิน 30 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
5. เพศชายต้องพ้นภาระทางทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหาร หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร หรือได้รับการยกเว้น
6. ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://job.gsb.or.th:8443/WebRC/applicant/vacancyPosition.jsp ตั้งแต่วันที่ 9 – 24 มกราคม 2563

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : ธนาคารออมสิน