การประปานครหลวง รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรี 34 อัตรา

การประปานครหลวง รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรี 34 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. วิศวกรจำนวน 18 อัตรา

1.1 วิศวกร (โยธา) จำนวน 18 อัตรา
– ปริญญาวิศวกรรมคาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมโยธา

1.2 วิศวกร (ไฟฟ้า) (ขึ้นบัญชีสำรองเพื่อรอการเรียกบรรจุ)
– ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง

ผู้สมัครสอบตำแหน่งวิศวกรในสาขาที่กำหนดให้เป็นสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิซาชีพวิศวกรรมและวิซาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2440 จะต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิฃาชีพวิศวกรรมควบคุม (ใบ ก.ว.) ไม่ตํ่ากว่าระดับภาคีวิศวกร สาขาเดียวกับสาขาที่สมัครในกรณีที่ยังไม่ได้รับใบ ก.ว. จะต้องนำมายื่นภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันประกาศรายขื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ มิฉะนั้น กปน. จะไม่พิจารณาบรรจุให้ทดลองปฏิบัติงาน

ลักษณะงานของตำแหน่งนี้จำเป็นต้องปฏิบัติงานภาคสนามปฏิบัติงานเป็นกะโดยส่วนใหญ่ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานของสุภาพสตรีไต้ จึงขอให้ผู้สมัครที่เป็นสุภาพสตรีพิจารณาก่อนสมัครสอบด้วย

2. นักคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 อัตรา
– ปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ ศาสตร์คอมพิวเตอร์ (Computer Science)

3. นักอาชีวอนามัย จำนวน 11 อัตรา
– ปริญญาตรีสาขาอาซีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety)

4. นิติกร จำนวน 1 อัตรา
– ปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ และมีใบอนุญาตให้เป็นทนายความของสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

5. นักทรัพยากรบุคคล (ขึ้นบัญชีสำรองเพื่อรอการเรียกบรรจุ)
– ปริญญาตรีทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ จิตวิทยาองค์กร หรือจิตวิทยาอุตสาหกรรม

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://mwa.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 16 – 30 มกราคม 2563

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : การประปานครหลวง