ธนาคารกรุงไทย รับสมัครลูกจ้างหลายอัตรา วุฒิ ปวส/ป.ตรี ทุกสาขา สัมภาษณ์ทราบผลทันที

ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารกรุงไทย รับสมัครลูกจ้างหลายอัตรา วุฒิ ปวส/ป.ตรี ทุกสาขา สัมภาษณ์ทราบผลทันที รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

Krungthai Telesales Representative (KTB TSR)

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1.ติดต่อลูกค้ามุ่งหวังตามที่ธนาคารกำหนดทางโทรศัพท์เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการที่กำหนดโดยชักจูงให้ลูกค้า ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์และบริการนั้น ๆ ด้วยวิธีการที่เหมาะสมที่สุด
2.ติดต่อลูกค้ามุ่งหวังตามที่ธนาคารกำหนดทางโทรศัพท์เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการที่กำหนดและให้บรรลุเป้าหมาย (KPI) ที่ถูกกำหนด
3.เก็บข้อมูลลูกค้ามุ่งหวังที่เป็นปัจจุบันในระบบของธนาคาร
4.พัฒนาสัมพันธภาพระหว่างลูกค้าและธนาคารโดยการสร้างความประทับใจในการบริการทางโทรศัพท์

คุณสมบัติ

1.อายุไม่เกิน 35  ปี
2.ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขา เลขานุการ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การตลาด การขาย การจัดการ การท่องเที่ยว และ บริหารธุรกิจ คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป
3.มีความกระตือรือร้น ทักษะในการต่อรอง และรักการบริการ
4.สามารถใช้ Microsoft Office ได้
5.หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับ Call Center ด้าน Outbound Telemarketing Telesales จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
6.หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

การว่าจ้างและเส้นทางความก้าวหน้า
ว่าจ้างเป็นพนักงานตามสัญญาจ้าง มีกำหนด 1 ปี ต่อสัญญาจ้างปีต่อปี

สิทธิประโยชน์

1.เงินเดือนประจำ (พิจารณาขึ้นเงินเดือนประจำปี และโบนัสตามเกณฑ์ของธนาคาร)
2.ค่าครองชีพประจำเดือน
3.รายได้จากผลงานการขายไม่จำกัด
4.สวัสดิการธนาคารอื่น ๆ ตามสิทธิ์ เช่น ค่ารักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือบุตร และอื่นๆ

เอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
3.เอกสารการศึกษา
4.สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
5.สำเนาหลักฐานการผ่านการรับราชการทหาร ตำรวจ หรือได้รับการยกเว้นการรับราชการทหาร

วิธีสมัคร

ผู้สมัครสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย อาคารสะพานขาว ชั้น 3 ในเวลาทำการ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-501-4364  กัญชฎา , 02-501-4361  คุณมาญาวี

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : ธนาคารกรุงไทย