ธนาคารออมสิน รับสมัครลูกจ้างเหมาจ่าย วุฒิ ม.6 2 อัตรา

ธนาคารออมสิน รับสมัครลูกจ้างเหมาจ่าย วุฒิ ม.6 2 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ลูกจ้างเหมาจ่าย วุฒิ ม.6 2 อัตรา

ลักษณะงาน

ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น จัดเตรียม ดูแลรักษาทำความสะอาดสำนักงาน และเครื่องใช้ต่างๆ ให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม ซ่อมแซมและบำรุงรักษา วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ จัดสถานที่สำหรับใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของธนาคาร และรับ-ส่ง เอกสาร เป็นต้น

คุณสมบัติทั่วไปที่ธนาคารกำหนด

1. จบการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ขึ้นไป
2. มีความอดทน ละเอียดรอบคอบ มีใจรักงานบริการ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
3. ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559
4. เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8)
5. อัตราค่าจ้าง 12,000 บาท
เงื่อนไขเพิ่มเติม : สามารถเริ่มปฏิบัติงานได้ทันที

สถานที่ปฏิบัติงาน

หน่วยรับรอง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร

การรับสมัคร

รอกประวัติได้ที่เว็บไซต์ https://www.gsb.or.th/news-events/GSBJob.aspx คลิกเลือก “ธนาคารออมสินเปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานและลูกจ้างในตำแหน่งต่าง ๆ” > คลิกเลือก “ดูรายละเอียด” ในตำแหน่งลูกจ้างเหมาจ่าย > คลิก “สมัคร” แล้วกรอกประวัติตามลำดับ ธนาคารจะติดต่อกลับเพื่อเรียกสัมภาษณ์ในลำดับต่อไป เปิดรับสมัครบัดนี้-31ต.ค.62

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัคร โปรดติดต่อ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนสรรหาทรัพยากรบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ 02 299 8000 ต่อ 030211-2 , 030221