สำนักงาน กสทช. รับสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภูมิภาค วุฒิ ม.3/ปวส./ป.ตรี 87 อัตรา

สำนักงาน กสทช. รับสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภูมิภาค วุฒิ ม.3/ปวส./ป.ตรี 87 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและปฏิบัติการ จำนวน 42 อัตรา ปวส. หรือคุณวุฒอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางไฟฟ้าสื่อสาร ทางไฟฟ้า ทางโทรคมนาคม ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 24 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชานิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การจัดการ ภาษา วรรณคดี ทางภาษาต่างประเทศ วิศวกรรมศาสตร์ ทางโทรคมนาคม ทางไฟฟ้าสื่อสาร หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางไฟฟ้าสื่อสาร ทางโทรคมนาคม ทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางบริหารธุรกิจ ทางบัญชี ทางการเงิน ทางคอมพิวเตอร์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางการบริหารงานบุคคล ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ทางการจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ ทางนิเทศศาสตร์ ทางวารสารศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์และสารสนเทศ ทางสถิติ ทางสังคมวิทยา ทางจิตวิทยา หรือทางการจัดการโทรคมนาคม

3. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อำนวยการ จำนวน 8 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางบัญชี ทางการเงิน หรือทางบริหารธุรกิจ

4. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 13 อัตรา วุฒิ ม.3 มีใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์

จังหวัดที่ปฏิบัติงาน

นนทบุรี, สมุทรปราการ, จันทบุรี, สุพรรณบุรี, ปราจีนบุรี, อยุธยา, ราชบุรี, ขอนแก่น, ร้อยเอ็ด, อุบลราชธานี, นครราชสีมา, อุดรธานี, นครพนม, เชียงใหม่, ลำปาง, ตาก, พิษณุโลก, เชียงราย, นครสวรรค์, สงขลา, ยะลา, ภูเก็ต, นครศรีธรรมราช, สุราษฎร์ธานี, ชุมพร (โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ)

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2561 – 11 มกราคม 2562 ในวันและเวลาทำการ ที่สำนักทรัพยากรบุคคล สำนักงาน กสทช. อาคารอำนวยการ ชั้น 5 ซอยสายลม ถนนพหลโยธิน สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ หรือสำนักงาน กสทช ภาค กสทช เขตทุกแห่ง

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : สำนักงาน กสทช.