บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด รับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.3/ปวส./ป.ตรีขึ้นไป หลายอัตรา

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด รับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.3/ปวส./ป.ตรีขึ้นไป หลายอัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. เจ้าหน้าที่ แผนกพัฒนาระบบสารสนเทศ( .NET โปรแกรมเมอร์) 2 อัตรา ปิดรับสมัคร 31 ธ.ค.61

เพศชาย /หญิง อายุ 22-32 ปี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ
มีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมระบบงานตามคอร์สเรียน วิทยานิพนธ์หรือประสบการณ์ด้านการออกแบบพัฒนาโปรแกรมที่ใช้งานทางธุรกิจ
มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ ออกแบบระบบงานและเขียนโปรแกรมด้วย SQL, ASP.NET หรือ ภาษาทางคอมพิวเตอร์อื่นๆ (4th GL)
สามารถนำเสนอโครงการ (Presentation) และพัฒนาโครงการ (Implementation)
มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปทางด้าน ERP เช่น SAP และระบบงานทั่วไป

2. เจ้าหน้าที่ แผนกบริหารบัตรโดยสาร 2 อัตรา ปิดรับสมัคร 31 ธ.ค.61

ชาย/หญิง อายุระหว่าง 23-30 ปี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ในงานธุรการ อย่างน้อย 2 ปี
มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Ms Office ได้เป็นอย่างดี
มีประสบการณ์การทำงาน ด้านการวิเคราะห์ วางแผน และการจัดการทรัพย์สิน จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
พูดและเขียนภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี

3. พนักงานขับรถ 7 อัตรา ปิดรับสมัคร 31 ธ.ค.61

เพศชาย อายุ 25-40 ปี
วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า (ม.3)
มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการขับขี่รถยนต์ รถตู้โดยสาร หรือรถบัส ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป, งานด้านธุรการหรืองานที่เกี่ยวข้อง 1 ปีขึ้นไป
มีความรู้ในเส้นทางและสถานที่ต่าง ๆ เป็นอย่างดี
มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
มีความรู้ในการดูแลและซ่อมบำรุงรถยนต์ในเบื้องต้นได้
สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์

4. ช่างเทคนิค ระบบโครงสร้างและสถาปัตยกรรม 7 อัตรา ปิดรับสมัคร 31 ธ.ค.61

เพศชาย อายุ 21- 35 ปี
วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาช่างกลโรงงาน, สาขาโยธา, อิเล็คทรอนิกส์, ไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
กรณีสาขาอาชีพช่างไฟฟ้า, อิเล็คทรอนิกส์, สาขาไฟฟ้าภายในอาคารต้องมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศกระทรวงแรงงาน
มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปี ในงานซ่อมบำรุง ในโรงงานอุตสาหกรรม, อาคารสูงหรือการบริหารจัดการงานซ่อมบำรุง (Maintenance)
มีทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ , มีทักษะในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ดี
สามารถทำงานเป็นกะได้, มีสุขภาพสมบูรณ์ดี

5. เจ้าหน้าที่ แผนกประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา ปิดรับสมัคร 31 ธ.ค.61

เพศ ชาย/หญิง อายุ 25-32 ปี
ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, ศิลปศาสตร์, สื่อสารมวลชน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานสร้างสรรค์การโฆษณา, ประชาสัมพันธ์ หรือการทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์
มีความสามารถในการนำเสนองานให้มีความน่าสนใจ
มีความเข้าใจในการเผยแพร่ข่าวสารยังสื่อต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรม Illustrator, Photoshop, after effect
มีบุคลิกดีและมีมนุษยสัมพันธ์ดี, มีความคิดสร้างสรรค์
มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์

6. เจ้าหน้าที่ แผนกประกันความปลอดภัย 1 อัตรา ปิดรับสมัคร 31 ธ.ค.61

เพศชาย/หญิง อายุ 23-30
วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์, หรือวุฒิปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ 1-3 ปี ด้านงาน RAMS หรืองานด้านวิศวกรรม หากมีประสบการณ์ในการเป็นผู้ตรวจสอบภายในตามระบมาตรฐาน ISO จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้โดย โดยเฉพาะ Program Word, Excel, Power Point
มีความตระหนักในด้านความปลอดภัยสูงสุด
มีความสามารถในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษอย่างดี

7. เจ้าหน้าที่ ส่วนประสานงานโครงการ 1 อัตรา ปิดรับสมัคร 31 ธ.ค.61

เพศหญิง/ชาย อายุ 23-30 ปี
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้านการประสานงาน งานเอกสาร 3 ปี
มีบุคลิกภาพดี และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
มีความสามารถในการใช้ Microsoft Excel และ Microsoft PowerPoint ได้เป็นอย่างดี
มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

8. เจ้าหน้าที่ประจำสถานี (สายสีน้ำเงิน และ สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย) 150 อัตรา!! ปิดรับสมัคร 31 ธ.ค.61

เพศชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. – ปริญญาตรี ทุกสาขา
เพศชายความสูง 165 เซนติเมตรขึ้นไป ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือจบหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) มาแล้ว
เพศหญิงความสูง 160 เซนติเมตรขึ้นไป
บุคลิกภาพ มนุษย์สัมพันธ์ดี มีมารยาทดี ยิ้มแย้มแจ่มใส รักงานบริการ
มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์
สามารถทํางานเป็นกะได้ (ปฏิบัติงาน 5 วัน วันหยุด 2 วันต่อสัปดาห์ (วันหยุดไม่ตรงกับวันเสาร์-อาทิตย์) เวลาในการปฎิบัติงาน (ตารางกะ) 6.30 – 15.30 น. 14.15 – 23.15 น. 22.15 – 07.15 น.
สถานที่ปฎิบัติงาน ***ประจำรถไฟฟ้า MRT สีน้ำเงิน (บางซื่อ-หัวลำโพง) สีน้ำเงินส่วนต่อขยาย (หัวลำโพง-หลักสอง)

9. พนักงานบริการกลาง (แม่บ้าน) 2 อัตรา ปิดรับสมัคร 31 ธ.ค.61

เพศ ชาย/หญิง อายุ 22-40 ปี
วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าขึ้นไป (ม.3 ขึ้นไป)
มีประสบการณ์ในงานบริการและงานจัดเลี้ยง
มีประสบการณ์ในงานแม่บ้านและงานเดินเอกสาร
มีความมุ่งมั่น และตั้งใจ อดทน และเอาใจใส่ต่อการทำงาน
มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการและมีความคิดเชิงบวก

10. เจ้าหน้าที่ แผนกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 อัตรา ปิดรับสมัคร 31 ธ.ค.61

เพศชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์, สาขาวิศวกรรมศาสตร์
มีประสบการณ์ในงานด้านความปลอดภัย รวมทั้งงานเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้อง หรืองานด้านวิศวกรรม
สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี (กรุณาแนบ TOEIC Score ถ้ามี)
สามารถทำงานนอกเวลาปกติได้ (กรณีจำเป็นในบางโอกาส)

11. วิศวกร ส่วนวางแผนโครงการ 1 อัตรา ปิดรับสมัคร 31 ธ.ค.61

เพศชาย-หญิง อายุ 23-30 ปี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีความเข้าใจในภาพรวมการทำงานของระบบรถไฟฟ้า การให้บริการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุงรักษา สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการในเบื้องต้นได้
สามารถเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐานได้ เช่น PHP, ASP.NET
มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับสื่อสารได้
สุขภาพแข็งแรง

12. เจ้าหน้าที่ ส่วนสารสนเทศการชำระเงิน 1 อัตรา ปิดรับสมัคร 31 ม.ค.62

ชาย/หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีความเข้าใจ T-SQL , ETL Process และการออกแบบ Data warehouse หากมีประสบการณ์ทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถใช้โปรแกรมจัดการระบบฐานข้อมูล ,ETL Tools, Microsoft Office : Word, Excel, PowerPoint ได้ดี
มีความเข้าใจหรือสนใจเกี่ยวกับธุรกิจบัตรโดยสาร ธุรกิจการบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจรถไฟฟ้า
มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี

13. วิศวกร ฝ่ายวิศวกรรมโครงการ 1 อัตรา ปิดรับสมัคร 31 ธ.ค.61

เพศชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี
วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร, อิเล็กทรอนิกส์, โทรคมนาคม,วัดคุม
ประสบการณ์ 2 ปี ในงานวิศวกรรมซ่อมบำรุง หรืองานซ่อมบำรุงระบบราง
หากมีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีของระบบรถไฟฟ้า รวมถึงเครื่องมือ และเทคนิคที่ใช้ในกระบวนการ เช่น Safety Risk management, Project Planning, RAM Analysis, Test & Commissions System Integration เป็นต้น
มีทักษะภาษาอังกฤษดี

14. วิศวกร ระบบน้ำ(สายสีม่วง) 1 อัตรา ปิดรับสมัคร 31 ธ.ค.61

เพศชาย หรือ หญิง อายุ 22-35 ปี
ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาไฟฟ้า เครื่องกล อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เทียบเท่า โดยต้องผ่านวิชาบังคับตามที่สภาวิศวกรกำหนด
มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปี
มีประสบการณ์เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย, ด้านขนส่งมวลชน งานซ่อมบำรุงหรือที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี พิจารณาเป็นพิเศษ
มีทักษะภาษาอังกฤษดี

15. วิศวกร ระบบควบคุมสภาวะแวดล้อม (สายสีม่วง) 1 อัตรา ปิดรับสมัคร 31 ธ.ค.61

เพศชาย หรือ หญิง อายุ 22-35 ปี
ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาไฟฟ้า เครื่องกล อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เทียบเท่า โดยต้องผ่านวิชาบังคับตามที่สภาวิศวกรกำหนด
มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปี
มีประสบการณ์เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย, ด้านขนส่งมวลชน งานซ่อมบำรุงหรือที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี พิจารณาเป็นพิเศษ
มีทักษะในการแก้ไขปัญหา และวางแผนได้ดี
มีทักษะภาษาอังกฤษดี

16. วิศวกร ระบบตรวจจับอัคคีภัย/ระบบป้องกันอัคคีภัยด้วยก๊าซและระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน (สายสีม่วง) 1 อัตรา ปิดรับสมัคร 31 ธ.ค.61

เพศชาย หรือ หญิง อายุ 22-35 ปี
ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาไฟฟ้า เครื่องกล อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เทียบเท่า โดยต้องผ่านวิชาบังคับตามที่สภาวิศวกรกำหนด
มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปี
มีประสบการณ์เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย, ด้านขนส่งมวลชน งานซ่อมบำรุงหรือที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี พิจารณาเป็นพิเศษ
มีทักษะในการแก้ไขปัญหา และวางแผนได้ดี
มีทักษะภาษาอังกฤษดี

17. เลขานุการ 1 อัตรา ปิดรับสมัคร 31 ธ.ค.61

เพศหญิง อายุระหว่าง 24-30 ปี
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ, ศิลปศาสตร์, สังคมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ในงานเลขานุการ, ผู้ประสานงานของหน่วยงาน อย่างน้อย 2 ปี
มีทักษะในการใช้โปรแกรม MS.Office , จัดทำ Slide Presentation
มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษในระดับสื่อสารได้ดี
มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี ชอบพบปะผู้คน มีทักษะในการสื่อสารดี
มีความอดทนต่อความกดดันตามสถานการณ์ได้ดี
สามารถผลักดันและสนับสนุนงานผู้บริหารให้มีสภาพคล่องและมีประสิทธิภาพ

18. เจ้าหน้าที่ แผนกสนับสนุนธุรการทั่วไป(สายสีน้ำเงิน) 1 อัตรา ปิดรับสมัคร 31 ม.ค.62

เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ในงานธุรการ อย่างน้อย 1 ปี
มีประสบการณ์ด้านการจัดการเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดของ BOI
มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Ms Office ได้เป็นอย่างดี
พูดและเขียนภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน
**ปฏิบัติงานศูนย์ซ่อมบำรุงหลักสอง

19. พนักงานรับ-ส่งเอกสาร 3 อัตรา ปิดรับสมัคร 31 ม.ค.62

เพศชาย อายุ 25 – 38 ปี
วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า (ม.3)
มีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเองและทำประกันรถจักรยานยนต์ชั้น 3
มีประสบการณ์ในการส่งเอกสารอย่างน้อย 1 ปี
รู้เส้นทางและสถานที่ต่าง ๆ ในกรุงเทพและปริมณฑล
มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์
มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์

20. เจ้าหน้าที่ แผนกบริการกลาง 2 อัตรา ปิดรับสมัคร 31 ธ.ค.61

เพศ ชาย/หญิง อายุ 22-40 ปี
ปริญญาตรี การโรงแรมและการท่องเที่ยว, การจัดการ, บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ในงานจัดเลี้ยงและการต้อนรับอย่างน้อย 1 ปี
มีความสามารถในงานคหกรรม งานประดิษฐ์, งานด้านอาหารและเครื่องดื่มหรือผ่านการทำงานในธุรกิจโรงแรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความรู้เบื้องต้นในด้านสุขขาภิบาลอาหารและสิ่งแวดล้อม

21. เจ้าหน้าที่ แผนกบริหารงานบุคคล 1 อัตรา ปิดรับสมัคร 31 ธ.ค.61

เพศชาย /หญิง อายุ 23-30 ปี
ปริญญาตรี สาขาทรัพยากรบุคคล, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ทำงานด้านทรัพยากรบุคคลอย่างน้อย 1 ปี
มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมในระบบ Payroll จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความรู้พื้นฐานกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านทรัพยากรบุคคล
มีความรู้เรื่อง HRIS (Human Resources Information System Knowledge)
มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับดี

22. เจ้าหน้าที่ แผนกทรัพยากรบุคคลสัมพันธ์ 1 อัตรา ปิดรับสมัคร 31 ธ.ค.61

เพศ ชาย/หญิง อายุ 24 – 28 ปี
ปริญญาตรี นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์, จิตวิทยา, ทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีทักษะการคิดวิเคราะห์
มีมนุษย์สัมพันธ์ และบุคลิกภาพที่ดี
มีประสบการณ์ การทำงานด้านสวัสดิการ และแรงงานสัมพันธ์อย่างน้อย 1 ปี
สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Ai ได้ (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

23. เจ้าหน้าที่ควบคุมรถซ่อมบำรุง(สายสีม่วง) 7 อัตรา ปิดรับสมัคร 28 ธ.ค.61

เพศชาย/หญิง อายุ 24 – 32 ปี (เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. – ป.ตรี ทุกสาขา เช่น บริหารธุรกิจ, อุตสาหการ, วิทยาศาสตร์, สังคมศาสตร์, รัฐศาสตร์, อุตสาหกรรมศาสตร์ ฯลฯ
มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป ด้านการควบคุมการทำงานของเครื่องจักร งานบริการงาน งานดูแลเอกสาร งานซ่อมบำรุง หรือประสบการณ์ทำงานด้านอื่นๆ
มีวินัย สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เคร่งครัด
สามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้ (เกียร์กระปุก) และมีใบขับขี่รถยนต์
มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีอาการตาบอดสี สามารถแยกสีได้ชัดเจน

24. นิติกร 1 อัตรา ปิดรับสมัคร 31 ม.ค.62

เพศชาย/หญิง อายุ 24-30 ปี
ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
มีประสบการณ์ทำงานด้านกฎหมาย 0 – 3 ปี
มีความสามารถและทักษะในการคิดวิเคราะห์ และให้ความเห็นทางด้านกฎหมายได้
มีทักษะในเชิงไกล่เกลี่ยหรือกลยุทธ์ในการไกล่เกลี่ย
มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารได้ดี
สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีทักษะในการสื่อสารและมีความละเอียดรอบคอบ
ตระหนักและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยในการทำงาน

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://recruitment.bemplc.co.th/Career-find.aspx?lang=th ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2561