สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 รับสมัครผู้สื่อข่าวและพนักงานตำแหน่งอื่น วุฒิ ป.6/ปวส./ป.ตรี/ป.โท

สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 รับสมัครผู้สื่อข่าวและพนักงานตำแหน่งอื่น วุฒิ ป.6/ปวส./ป.ตรี/ป.โท รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นิติกร สังกัดงานกฎหมายกิจการโทรทัศน์ สายงานกฎหมายธุรกิจ ด่วน!

คุณสมบัติ

เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 33 ปี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชานิติศาสตร์ (หากจบการศึกษาระดับปริญญาโท หรือ เนติบัณฑิต จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
มีทักษะความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดี (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และสามารถทำงานเป็นทีมได้
มีประสบการณ์ทำงานด้านกฎหมายไม่น้อยกว่า 5 ปี
หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับการทำนิติกรรมสัญญาภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ ลักษณะงาน
ตรวจสอบการร่างสัญญาและเอกสารทางกฎหมายภาษาอังกฤษ
ให้ความเห็นทางกฎหมายทุกเรื่องตามที่ได้รับมอบหมาย ** หมายเหตุ : ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com

พนักงาน สังกัดงานวางแผนประชาสัมพันธ์ แผนกประชาสัมพันธ์ 

คุณสมบัติ

เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีทักษะในการเขียนเชิงประชาสัมพันธ์, สร้างสรรค์ประเด็นข่าวประชาสัมพันธ์ได้
สามารถถ่ายภาพข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ได้ในระดับดี
มีทักษะการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
มีศิลปะในการสื่อสารและติดต่อประสานงานกับผู้อื่น ลักษณะงาน
กำหนดกลยุทธ์ วางแผนและวิเคราะห์ข้อมูลการประชาสัมพันธ์
ดูแลการเขียนข่าว และบทความต่างๆ ** หมายเหตุ : ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com

พนักงาน สังกัดแผนกลิขสิทธิ์รายการ สายงานบริหารสิทธิ์รายการ ด่วน!

คุณสมบัติ

เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิทยุ – โทรทัศน์, นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีทักษะความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดีมาก (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
หากมีความรู้ด้านรายการ หรือความรู้ภาษาอื่นๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ ลักษณะงาน
ดูแลรับผิดชอบงานลิขสิทธิ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ติดต่อประสานงานกับบริษัท Outsource ต่างๆ ** หมายเหตุ: ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com

พนักงาน แผนกบริหารสิทธ์ สายงานบริหารสิทธิ์รายการ ด่วน!

คุณสมบัติ

เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิทยุ – โทรทัศน์, นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีทักษะความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดีมาก (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
หากมีความรู้ด้านรายการ หรือความรู้ภาษาอื่นๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ ลักษณะงาน
บันทึกและตรวจสอบข้อมูลลิขสิทธิ์รายการ
ติดต่อประสานงานกับบริษัทต่างประเทศ ** หมายเหตุ : ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com

พนักงานส่งเสริมการขายกีฬา แผนกสนับสนุนการขายโฆษณา สายงานโฆษณา ด่วน!

คุณสมบัติ

เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาการตลาด, บริหารธุรกิจ, นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
มีศิลปะการพูดในการโน้มน้าว หรือ สื่อสารกับลูกค้าได้เป็นอย่างดี
มีทักษะความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษในระดับดี (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
มีใจรักในการบริการ, มีบุคลิกภาพดี, มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้
หากมีประสบการณ์ด้านการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีทักษะทางด้านการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี (Microsoft Office และ Photoshop) ลักษณะงาน
รับผิดชอบงานขายและประสานงาน Event กีฬา
รับผิดชอบงานขายรายการกีฬาและรายการวิทยุ ** หมายเหตุ : ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com

พนักงาน สังกัดแผนกกิจกรรมการตลาด สายงานสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์ ด่วน!

คุณสมบัติ

เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
มีทักษะความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษในระดับพอใช้ (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
มีความคิดสร้างสรรค์, มีความรับผิดชอบสูง, มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้
มีทักษะในการติดต่อประสานงานกับผู้อื่น
หากมีประสบการณ์ด้านการตลาดจะพิจารณาเป็นพิเศษ ลักษณะงาน
พัฒนาแผนงาน บริหารจัดการกิจกรรม แบรนด์การตลาดและส่งเสริมการขายโฆษณา
บริหารจัดการและดำเนินกิจกรรมทางการตลาด เช่น ประกวด Thai Super Model เป็นต้น ** หมายเหตุ : ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com

พนักงาน สังกัดงานจัดเตรียมโฆษณา แผนกโฆษณา สายงานโฆษณา ฝ่ายการตลาด ด่วน!

คุณสมบัติ

เพศหญิง / ชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
มีทักษะทางด้านการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี (Microsoft Office)
มีทักษะความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษในระดับดี (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
มีความคิดสร้างสรรค์, มนุษย์สัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้
หากมีประสบการณ์ทางด้านการจัดเตรียมโฆษณาจะพิจารณาเป็นพิเศษ ลักษณะงาน
รวบรวมคิวโฆษณาตามผังรายการประจำวัน
ตรวจเช็คและรวบรวมเวลาโฆษณาในแต่ละรายการจัดส่งให้ฝ่าย/สายงานที่เกี่ยวข้อง
จัดเรียงคิวโฆษณารายการต่างๆ ในรูปแบบ SOFT FILE เพื่อส่งต่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ** หมายเหตุ: ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com

พนักงาน งานบริการลูกค้า แผนกโฆษณา สายงานโฆษณา ฝ่ายการตลาด ด่วน!

คุณสมบัติ

เพศ หญิง อายุ 22 – 30 ปี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ , การจัดการทั่วไป หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
มีความสามารถพิเศษในการประชาสัมพันธ์ หรือ สื่อสารกับลูกค้า เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี
พูด อ่าน และเขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
มีบุคลิกภาพดี, มนุษย์สัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้
มีทักษะทางด้านการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี (Microsoft Office)
หากมีประสบการณ์ในงานบริการลูกค้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ ลักษณะงาน
ดำเนินการให้ข้อมูลด้านผังรายการ หรือ รายการใหม่ๆ แก่ลูกค้า
ดูแลลูกค้าตามวาระต่างๆ เช่น แสดงความยินดีกับตำแหน่งใหม่, อวยพรวันเกิด หรือ เยี่ยมลูกค้า เป็นต้น
ช่วยประสานงานดูแลลูกค้าในงานกิจกรรม Event ต่างๆ
ปรับปรุงข้อมูลของลูกค้า และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

พนักงาน สังกัดงานซ่อมบำรุง แผนกซ่อมบำรุงและควบคุมอาคาร ด่วน!

คุณสมบัติ

เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
วุฒิการศึกษาระดับปวส.ขี้นไป สาขาช่างไฟฟ้า, เครื่องกล, อิเล็คทรอนิคส์, ช่างซ่อมบำรุง และโยธา
มีใบรับรองความรู้ความสามารถหรือใบประกอบวิชาชีพ
สามารถทำงานเป็นกะได้
มีทักษะทางด้านการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับงานเขียนหรืออ่านแบบ และโปรแกรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ลักษณะงาน
ควบคุมและตรวจสอบการซ่อมบำรุงอาคารและระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ และงานติดตั้งต่อเติมต่างๆ
ติดตามและดูแลการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศของบริษัทภายนอก
ประสานงานการต่ออายุสัญญาบริการและสัญญาบำรุงรักษางานระบบต่างๆ ของบริษัทฯ ที่อยู่ในความดูแลของฝ่ายธุรการ ** หมายเหตุ : ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com

พนักงาน สังกัดงานควบคุมอาคาร แผนกซ่อมบำรุงและควบคุมอาคาร ฝ่ายธุรการ ด่วน!

คุณสมบัติ

เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
วุฒิการศึกษาระดับปวส.ขี้นไป ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์, คอมพิวเตอร์, การจัดการ และอุตสาหกรรม
สามารถทำงานเป็นกะได้
หากมีประสบการณ์ดูแลระบบอาคาร ระบบ Building Automation System (BAS) หรือระบบ Building Management System (BMS) จะพิจารณาเป็นพิเศษ ลักษณะงาน
ดูแล ควบคุมและตรวจสอบระบบภายในอาคาร, ระบบ CCTV, Access Control, VMS, Lift, ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้, ระบบดับเพลิง และระบบ Car park
ดูแล ตรวจสอบภาพบันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ** หมายเหตุ : ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com

นิติกร สังกัดงานคดีและการจัดการข้อพิพาท ด่วน!

คุณสมบัติ

เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
วุฒิการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชา นิติศาสตร์
มีทักษะทางด้านการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี (Microsoft Office)
มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และสามารถทำงานเป็นทีมได้
สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี มีความยืดหยุ่น ปรับตัวเข้ากับทุกสถานการณ์
หากมีใบอนุญาตว่าความ และประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ลักษณะงาน
บริหารจัดการคดีความของบริษัททั้งในและต่างประเทศ
จัดทำเอกสารทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดี
ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการดำเนินคดีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ** หมายเหตุ: ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com

พนักงาน สังกัดงานบริการภาพข่าว แผนกบริหารสื่อดิจิทัล ด่วน!

คุณสมบัติ

เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขี้นไป สาขาวิชานิเทศศาสตร์, สารสนเทศ, มนุษยศาสตร์, คอมพิวเตอร์, สังคมศาสตร์หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
มีความละเอียดรอบคอบ, มีสมาธิ, มีใจรักในการบริการ, มีความทุ่มเท และสามารถทำงานเป็นทีมได้ ลักษณะงาน
ให้บริการสืบค้นข้อมูลภาพข่าวอย่างรวดเร็วและงานคัดกรองภาพข่าว
นำเข้าภาพข่าวจากทาง Internet เช่น Download ภาพข่าวจาก Line ตาม Order เป็นต้น ** หมายเหตุ: ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com

พนักงาน สังกัดงานผลิตสื่อเพื่อคนพิการ แผนกโปรดักชั่น ฝ่ายผลิตรายการ ด่วน!

คุณสมบัติ

เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิเทศศาสตร์, สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
มีทักษะความรู้ทางด้านไวยากรณ์ภาษาไทยในเกณฑ์ดี
มีทักษะความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดี (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
มีทักษะทางด้านการใช้โปรแกรมตัดต่อ Final Cut Pro, และ Adobe Premiere Pro
มีทักษะทางด้านการใช้โปรแกรมผลิตสื่อเสียง (Audio Description)
มีทักษะทางด้านการใช้โปรแกรมผลิตคำบรรยายแทนเสียง (Closed Caption) ลักษณะงาน
ประสานงานกับผู้บรรยาย ห้องบันทึกเสียง งานตัดต่อ เพื่อทำคำบรรยาย
ผลิตบทคำบรรยายแทนเสียง
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของรายการ ** หมายเหตุ : ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com

พนักงาน สังกัดงานรายการต่างประเทศและพากย์ แผนกปรี-โปรดักชั่น ฝ่ายผลิตรายการ ด่วน!

คุณสมบัติ

เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาอักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์ และวิทยุ-โทรทัศน์
มีทักษะในการเขียนบท และตัดต่อ
มีทักษะความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาไทยในเกณฑ์ดี
มีความละเอียดรอบคอบ, มีความอดทน, ความคิดสร้างสรรค์ และสามารถทำงานเป็นทีมได้
หากมีความรู้ด้านการทำโปรดักชั่นโทรทัศน์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ ลักษณะงาน
ผลิตและจัดทำบท SUBTITLE ภาษาไทยของภาพยนตร์ ซีรีส์ และรายการต่างประเทศ
เขียนคำโปรโมทรายการภาพยนตร์ในช่วงต่างๆ
ผลิตงานตัดต่อสร้างสรรค์โปรโมชันภาพยนตร์ ซีรีส์ และรายการต่างประเทศ ** หมายเหตุ : ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com

พนักงาน สังกัดสายงานควบคุมการผลิตละคร ฝ่ายผลิตรายการละคร ด่วน!

คุณสมบัติ 

เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
มีทักษะในการใช้โปรแกรมตัดต่อ Final Cut Pro และ Photoshop ได้เป็นอย่างดี
มีความคิดสร้างสรรค์, มีมนุษยสัมพันธ์ดี, มีความอดทน, สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ และสามารถทำงานเป็นทีมได้ ลักษณะงาน
ดำเนินการประสานงานกับผู้ผลิตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการผลิตละครต่างๆ
ควบคุม ดูแล วางแผน และกำหนดคุณภาพในการผลิตละคร ** หมายเหตุ : ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com

พนักงาน สังกัดแผนกสวัสดิการและพนักงานสัมพันธ์ ด่วน!

คุณสมบัติ

เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขี้นไป
มีทักษะความรู้ในเรื่องกฎหมายแรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีความคิดสร้างสรรค์, มนุษยสัมพันธ์ดี, มีความรับผิดชอบ และมีใจรักการบริการ
มีทักษะในการใช้โปรแกรม Photoshop เพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์งานสวัสดิการฯภายในองค์กร
สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในและนอกเวลางานปกติ
สามารถเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ต่างจังหวัดได้ ลักษณะงาน
บริหารจัดการและดำเนินการด้านสวัสดิการของพนักงาน รวมทั้งการติดต่อประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ** หมายเหตุ : ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com

พนักงาน สังกัดงานตรวจพิจารณาโฆษณาด้วยระบบ MyCensor ฝ่ายเซ็นเซอร์โฆษณาและออกอากาศ ด่วน!

คุณสมบัติ

เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีทักษะในการใช้ Web Application, Database และสามารถอ่านค่าเบื้องต้นของ Performance Tracking ได้
มีทักษะในการใช้ Cloud และการ Upload File ผ่าน Internet
มีความรับผิดชอบ, ละเอียดรอบคอบ, อัธยาศัยดี และมีใจรักในงานบริการ ลักษณะงาน
บริหารจัดการข้อมูลผู้ใช้งานระบบ MyCensor
ประสานงานแจ้งผลการตรวจสอบ ข้อมูลไฟล์ VDO และ เอกสารต่างๆ กับผู้ใช้งานระบบฯ
ตรวจสอบ และแก้ไขไฟล์ออกอากาศประเภทต่าง ๆ ให้ตรงตามมาตรฐาน (File Format) ที่สถานีฯกำหนด ** หมายเหตุ: ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com

เจ้าหน้าที่แผนกตรวจสอบรายการทั่วไป สายงานตรวจสอบรายการ ฝ่ายเซ็นเซอร์โฆษณาและออกอากาศ ด่วน!

คุณสมบัติ

เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาวารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, มนุษยศาสตร์, ศิลปศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
มีทักษะทางด้านการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี (Microsoft Office)
มีความละเอียดรอบคอบ, มีความมั่นใจ, รักการเรียนรู้, มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
สามารถทำงานล่วงเวลาได้
หากมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบรายการหรือพิสูจน์อักษรจะพิจารณาเป็นพิเศษ ลักษณะงาน
ตรวจสอบรายการต่างๆ ให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่างๆ ให้ทันก่อนออกอากาศ
ติดตามและศึกษาระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านเนื้อหารายการของสถานี ** หมายเหตุ: ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com

เจ้าหน้าที่ธุรการ สายงานตรวจสอบรายการ ฝ่ายเซ็นเซอร์โฆษณาและออกอากาศ ด่วน!

คุณสมบัติ

เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาบริหารธุรกิจ, การจัดการ, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
มีทักษะทางด้านการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี (Microsoft Office)
มีความละเอียดรอบคอบ, รักการเรียนรู้, มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้
สามารถทำงานล่วงเวลาได้
หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ลักษณะงาน
สนับสนุน และอำนวยความสะดวกด้านงานธุรการ งานเอกสาร งานติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก ** หมายเหตุ: ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com

ผู้สื่อข่าว ฝ่ายข่าว ด่วน!

คุณสมบัติ

เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชานิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, สื่อสารมวลชน และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีทักษะในการเขียนข่าว และบทความต่างๆ
มีทักษะในการใช้โปรแกรม Final Cut Pro X และโปรแกรมอื่นๆได้
มีความคิดสร้างสรรค์, แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้
หากมีประสบการณ์ด้านการเป็นผู้สื่อข่าว จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถทำงานในวันหยุดและต่างจังหวัดได้ ** หมายเหตุ : ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com

พนักงานกราฟิกดีไซน์ ด่วน!

คุณสมบัติ

เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขี้นไป สาขาวิชาออกแบบมัลติมีเดีย, ออกแบบนิเทศศิลป์, ศิลปกรรม, คอมพิวเตอร์กราฟิก หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
มีทักษะในการออกแบบและผลิตงานกราฟิก 2D และ 3D ทั้งงานภาพนิ่ง และงาน Animation
มีทักษะในการควบคุมการออกอากาศด้วยระบบ Virtual Studio
มีความอดทนสูง, ความรับผิดชอบ, ละเอียดรอบคอบ, ความคิดสร้างสรรค์, อัธยาศัยดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้
หากมีประสบการณ์ทางด้านงานกราฟิกดีไซน์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ ลักษณะงาน
บริหารจัดการและควบคุมดูแลการผลิตงานกราฟิกเพื่อนำเสนอข่าวประจำวัน
วางแผนและกำหนด Concept รูปแบบกราฟิกที่จะนำมาใช้งานข่าว
ศึกษา ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบของงานกราฟิก เพื่อนำไปใช้กับงานข่าวให้ทันสมัยอยู่เสมอ ** หมายเหตุ: ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com

พนักงาน สังกัดงานซ่อมบำรุงยานพาหนะ ฝ่ายธุรการ ด่วน!

คุณสมบัติ

เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
วุฒิการศึกษาระดับปวส.ขี้นไป สาขาวิชาช่างยนต์, ช่างไฟฟ้า, ช่างแอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีทักษะทางด้านการซ่อมบำรุง
มีใบอนุญาตขับรถยนต์
มีประสบการณ์ทำงาน ด้านซ่อมบำรุงยานพาหนะ 4 ปีขึ้นไป ลักษณะงาน
ดำเนินการซ่อมบำรุงยานพาหนะของบริษัทให้สามารถใช้งานได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว
ดำเนินการด้านเอกสารขอซ่อม ประสานงานการจัดซื้ออะไหล่และอุปกรณ์ต่างๆ ** หมายเหตุ : ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com

พนักงานปฏิบัติการ งานช่างไม้/ช่างสี แผนกศิลปกรรม ฝ่ายผลิตรายการ ด่วน!

คุณสมบัติ

เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี
วุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง งานไม้ งานเหล็ก หรือ งานสี
สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้
หากมีประสบการณ์ทางด้านผลิตงานฉากรายการหรือผลิตงานเฟอนิเจอร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ลักษณะงาน
ติดตั้ง จัดสร้างฉาก/เวที ทั้งในสถานี และนอกสถานีให้มีความสวยงาม เหมาะสม ตามความต้องการของหน่วยงาน
รื้อถอนและจัดเก็บฉาก/เวที ทั้งงานในสถานี และนอกสถานีภายในเวลาที่กำหนด ** หมายเหตุ : ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com

การรับสมัคร

เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://job.ch7.com/index.php?&pg=1