สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบวัดความรู้สามารถทั่วไป กรณีผู้สมัครได้ลงทะเบียน แต่ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ประจำปี 2564

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบวัดความรู้สามารถทั่วไป กรณีผู้สมัครได้ลงทะเบียน แต่ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ประจำปี 2564 รับสมัคร 28 ตุลาคม – 17 พฤศจิกายน

กำหนดการเปิดรับสมัครสอบ

ลงทะเบียนสมัครสอบ 28 ตุลาคม – 17 พฤศจิกายน 2563
ชำระค่าธรรมเนียมการสอบ 28 ตุลาคม – 18 พฤศจิกายน 2563
สอบข้อเขียน 31 มกราคม 2564