กรมศิลปากร รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 8 อัตรา

กรมศิลปากร รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 8 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน(ด้านประณีตศิลป์)(ปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ประเทศ) นาฏศิลปินปฏิบัติงาน (โขน-ยักษ์) นาฏศิลปินปฏิบัติงาน (พัสตราภรณ์และเครื่องโรง) ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน(เครื่องหนัง) ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (บาสซูน) คีตศิลปินปฏิบัติงาน (ไทย) (หญิง) ประติมากรปฏิบัติการ

Read more

กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบตำแหน่งครูผู้ช่วย วุฒิ ป.ตรี 52 อัตรา

กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบตำแหน่งครูผู้ช่วย วุฒิ ป.ตรี 52 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่งและกลุ่มวิชาที่จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง และอัตราเงินเดือนที่จะได้รับ จำนวนอัตราที่รับสมัครคัดเลือกตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาอนุบาลศึกษา จำนวน 52 อัตรา 1) ตำแหน่งครูผู้ช่วย สำหรับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา กลุ่มวิชาอนุบาลศึกษา หลักสูตร

Read more

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบตำรวจชั้นสัญญาบัตร ชาย-หญิง 1000 อัตรา

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบตำรวจชั้นสัญญาบัตร ชาย-หญิง 1000 อัตรารายละเอียดมีดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร การรับสมัคร สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://www.policeadmission.org/ รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต 29 เมษายน – 17 พฤษภาคม 2562

Read more

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น รับสมัครสอบท้องถิ่น 62 จำนวน 8579 อัตรา สมัคร 9-31 พ.ค.62

สมัคร “ท้องถิ่น 62” ข่าวดีข่าวด่วนของจริงของท่านที่ต้องการรับราชการ ~~~~~~~~~~~~~~ วันนี้ (18 เม.ย.62) คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท่องถิ่น (กสถ.) มีมติกำหนดให้มีการประกาศรับสมัครสอบแข่งขันในวันที่ 22 เม.ย.62 โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 9 – 31 พ.ค. 62 -โดยมีตำแหน่งที่รับสมัครทั้งหมด

Read more

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.ตรี/ป.โท 18 อัตรา

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.ตรี/ป.โท 18 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่งหัวหน้าส่วนบริหารงานบุคคล : สังกัดฝ่ายทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักบริหารงานพัสดุชำนาญการ : สังกัดฝ่ายบริหารกลาง จำนวน 1 อัตรา

Read more

กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 24 อัตรา

กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 24 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา เงินเดือน 11500 – 12650 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส.ทุกสาขา

Read more

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ 204 อัตรา

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ 204 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร กลุ่มงานบริการ (1) เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 9 อัตรา (2) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 21 อัตรา (3)

Read more

กรมพลาธิการทหารบก รับสมัครทหารกองหนุน วุฒิ ม.3/ปวช. 16 อัตรา

กรมพลาธิการทหารบก รับสมัครทหารกองหนุน วุฒิ ม.3/ปวช. 16 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ช่างเครื่องยนต์ วุฒิ ปวช. 9 อัตรา เพศชาย ช่างยนต์ล้อ วุฒิ ปวช. 1 อัตรา เพศชาย

Read more

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครสอบตำรวจสังกัด บช.ตชด. และ ภ.9 วุฒิ ม.6/ปวช. 2700 อัตรา

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครสอบตำรวจสังกัด บช.ตชด. และ ภ.9 วุฒิ ม.6/ปวช. 2700 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร การรับสมัคร สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://www.policeadmission.org/  รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต 22 เมษายน – 1 พฤษภาคม

Read more

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ วุฒิ ป.ตรี 100 อัตรา

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ วุฒิ ป.ตรี 100 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1.ตําแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) 80 อัตรา วุฒิ : ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี 2.ตําแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (ดำเนินการ) 15 อัตรา วุฒิ

Read more

กรมการแพทย์ รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ 42 อัตรา

กรมการแพทย์ รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ 42 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1 ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี) (2 อัตรา) 2 ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลราชวิถี) (2 อัตรา) 3 ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ) (1

Read more