กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวท./ปวส./ป.ตรี/ป.โท 86 อัตรา

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวท./ปวส./ป.ตรี/ป.โท 86 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) 19 อัตรา
2.นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ (ปริญญาโท) 1 อัตรา
3.นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ 2 อัตรา
4.นิติกรปฏิบัติการ 13 อัตรา
5.นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 6 อัตรา
6.นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 5 อัตรา
7.นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 3 อัตรา
8.นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ 1 อัตรา
9.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 2 อัตรา

ตำแหน่งประเภททั่วไป

10.เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 4 อัตรา
11.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 4 อัตรา
12.เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 3 อัตรา
13.นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน 2 อัตรา
14.นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 2 อัตรา
15.นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน 19 อัตรา

– ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบแข่งขันของแต่ละตำแหน่งแนบท้ายประกาศนี้
– ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ.

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://dnp.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม – 17 กันยายน 2566

ดูรายละเอียดได้ที่ : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช