กรมธนารักษ์ รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ป.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี 46 อัตรา

กรมธนารักษ์

กรมธนารักษ์ รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ป.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี 46 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 7 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

2.นักทรัพยากรบุคคล 2 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

3.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 8 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาวิทยาการจัดการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ หรือสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์

4.นักวิชาการพัสดุ 3 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

5.มัณฑนากร 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ทางการออกแบบภายใน หรือสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

6.วิศวกรสำรวจ 4 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสํารวจ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมชลประทาน

7.เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

8.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการตลาด หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชาการจัดการทั่วไป หรือสาขาวิชาเลขานุการ หรือสาขาวิชาการขาย หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

9.เจ้าพนักงานธุรการ 4 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

10.นายช่างสำรวจ 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาสํารวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง

11.พนักงานขับรถยน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป (ป.6 ขึ้นไป) และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ ตามกฎหมาย

12.นายช่างโยธา 3 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาสํารวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง

13.นายช่างสำรวจ 4 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาสํารวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ http://treasury.thaijobjob.com ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม 2566

ดูรายละเอียดได้ที่ : กรมธนารักษ์ | กรมธนารักษ์