สอบท้องถิ่น เตรียมเปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 65 ตำแหน่ง 4,010 อัตรา

สอบท้องถิ่น

สอบท้องถิ่น เตรียมเปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 65 ตำแหน่ง 4,010 อัตรา เช็คตำแหน่งได้ที่นี่ อัพเดทวัทที่ 25 พฤษภาคม 2566 รายละเอียดมีดังนี้

แนวข้อสอบ ท้องถิ่น เพิ่มเติม (คลิกเลยที่นี่)

แนวข้อสอบ ท้องถิ่น เพิ่มเติม 2 (คลิกเลยที่นี่)

วันที่ 18 เมษายน 2566 ความคืบหน้า การรับสมัครสอบท้องถิ่น 2566

ล่าสุด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีการเผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นชำราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปิงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้

หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ ของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่บิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมา ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นชำราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 จำนวน 1 งาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้