สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส. 20 อัตรา

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส. 20 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 20 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
– ได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ.

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://personnel-ocsc.job.thai.com/ ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2566

ดูรายละเอีดยได้ที่ : สำนักงาน ก.พ.