กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 33 อัตรา

กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 33 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ (ด้านภาษาอังกฤษ) 3 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

2.นักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ (ด้านทั่วไป) 7 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

3.นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ด้านภาษาอังกฤษ) 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

4.นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ด้านทั่วไป) 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

5.นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

6.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 2 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีสาขาใดสาขาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

7.นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 3 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีสาขาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

8.นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 2 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

9.นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางโสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีการศึกษา ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ทางครุศาสตร์เทคโนโลยี หรือทางเวชนิทัศน์ หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทางนิเทศศาสตร์ ทางวารสารศาสตร์ ทางสื่อสารมวลชน หรือทางนิเทศศาสตร์การพัฒนา หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชา

10.เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 5 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทุกสาขา (ปวส.)

11.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

12.นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 5 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กําหนดว่า ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

13.นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาสํารวจ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://prd.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม – 14 พฤศจิกายน 2565

ดูรายละเอียดได้ที่ : กรมประชาสัมพันธ์