วิทยุการบินแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลภายนอกเข้าปฏิปัติงาน วุฒิ ป.ตรี 83 อัตรา

วิทยุการบินแห่งประเทศไทย

วิทยุการบินแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลภายนอกเข้าปฏิปัติงาน วุฒิ ป.ตรี 83 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการจราจรทางอากาศ 83 อัตรา ดังนี้

รหัส 01 ศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศเขตประชิดสนามบินภูมิภาค (ส่วนกลาง) 8 อัตรา
รหัส 02 หอควบคุมการจราจรทางอากาศสมุย 6 อัตรา
รหัส 03 หอควบคุมการจราจรทางอากาศกระบี่ 15 อัตรา
รหัส 04 หอควบคุมการจราจรทางอากาศนราธิวาส 4 อัตรา
รหัส 05 หอควบคุมการจราจรทางอากาศเบตง 4 อัตรา
รหัส 06 หอควบคุมการจราจรทางอากาศตราด 4 อัตรา
รหัส 07 หอควบคุมการจราจรทางอากาศเชียงราย 12 อัตรา
รหัส 08 หอควบคุมการจราจรทางอากาศน่าน 4 อัตรา
รหัส 09 หอควบคุมการจราจรทางอากาศสุโขทัย 4 อัตรา
รหัส 10 หอควบคุมการจราจรทางอากาศแม่สอด 4 อัตรา
รหัส 11 หอควบคุมการจราจรทางอากาศขอนแก่น 3 อัตรา
หัส 12 หอควบคุมการจราจรทางอากาศสกลนคร 2 อัตรา
รหัส 13 หอควบคุมการจราจรทางอากาศเลย 2 อัตรา
รหัส 14 หอควบคุมการจราจรทางอากาศร้อยเอ็ด 6 อัตรา
รหัส 15 หอควบคุมการจราจรทางอากาศบรีรัมย์ 5 อัตรา
รหัส 16 ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต 15 อัตรา
รหัส 17 ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ 4 อัตรา
รหัส 18 ศูนย์ควบคุมการบินอุบลราชธานี 4 อัตรา
รหัส 19 ศูนย์ควบคุมการบินนครราชสีมา 5 อัตรา
รหัส 20 หอควบคุมการจราจรทางอากาศสมุย 6 อัตรา
รหัส 21 หอควบคุมการจราจรทางอากาศแม่ฮ่องสอน 4 อัตรา
รหัส 22 หอควบคุมการจราจรทางอากาศลำปาง 4 อัตรา
รหัส 23 หอควบคุมการจราจรทางอากาศเพชรบูรณ์ 4 อัตรา
รหัส 24 หอควบคุมการจราจรทางอากาศแพร่ 4 อัตรา
รหัส 25 หอควบคุมการจราจรทางอากาศตาก 4 อัตรา
รหัส 26 หอควบคุมการจราจรทางอากาศนครพนม 2 อัตรา
รหัส 27 ศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศเขตประชิดสนามบินภูมิภาค (ส่วนกลาง) 8 อัตรา
รหัส 28 หอควบคุมการจราจรทางอากาศชุมพร 5 อัตรา
รหัส 29 หอควบคุมการจราจรทางอากาศตรัง 4 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

– อายุไม่เกิน 32 ปี (เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2534) ได้รับวุฒืปริญญาตรีในหลักสูตรการจัดการจราจรทางอากาศจากสถาบันที่ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) รับรอง
– อายุไม่เกิน 27 ปี (เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2539) ได้รับวุฒืปริญญาตรีทุกสาขา
– มีผลคะแนน TOEIC ตั้งแต่ 600 คะแนนขึ้นไป โดยผลคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี(นับตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป) และเป็นการสอบแบบส่วนบุคคล (Personal) เท่านั้น
– ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดในมาตรา 9แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518และที่แก้ไขเพิ่มเติม (เอกสารแนบท้ายประกาศ 2)
– เพศชายต้องพ้นภาระการเกณฑ์ทหาร

การรับสมัคร

– รับสมัครโดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ https://www.aerothai.co.th หัวข้อ ร่วมงานกับเรา ตั้งแต่วันที่ 7 -11 ตุลาคม 2566
– ยืนใบสมัครด้วยตนเองที่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ่ากัด เลขที่ 102 ซอยงามดูพลี นนพระรามสี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ณ ห้องประชุม B C ชั้น 1 อาคารอ่านวยการ
– ส่งเอกสารการสมัคทางไปรษณีย์ไทย (ลงทะเบียน) เท่านั้น ระบุ ผู้รับ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เลขที่ 102 ซอยงามดูพลี ถนนพระรามสี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 (รับสมัครงาน) ไม่เกินวันที่ 11 ตุลาคม 2566

ดูรายละเอียดได้ที่ : วิทยุการบินแห่งประเทศไทย | ใบสมัครเข้าปฏิบัติงาน