การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรี/ป.โท 129 อัตรา

การประปาส่วนภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรี/ป.โท 129 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.วิศวกร 4 (โยธา) 6 อัตรา
– ได้รับได้รับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา
– มีความสามารถต้านวิศวกรรมสำรวจและ ออกแบบโครงสร้าง
– สามารถใช้งานโปรแกรม Auto CAD ได้
– มีใบประกอบวิขาชีพวิศวกรรม (กว.)

2.วิศวกร 4 (แหล่งน้ำ) 1 อัตรา
– ได้รับได้รับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรปัณฑิต สาขาทรัพยากรน้ำ/แหล่งน้ำ/ซลประทาน
– มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.)

3.วิศวกร 4 (ไฟฟ้า) 2 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรปัณฑิตสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
– มีใบประกอบวิชาชีพวีศวกรรม (กว.)

4.วิศวกร 4 (เครื่องกล) 2 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
– สามารถใช้งานโปรแกรม Auto CAD ได้
– มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.)

5.วิศวกร 4 (สิ่งแวดถ้อม) 2 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรปัณฑิต สาขาวิศวกรรมสั่งแวตล้อม / สุขาภิบาล
– มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.)

6.วิศวกร 4 (อุตสาหการ) 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรปัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
– มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.)

7.สถาปนิก 4 2 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี 5 ปีต่อเนืองทางสถาปัตยกรรม
– สถาบันและหลักสูตรที่จบการศึกษา จะต้องได้รับการรับร้องจากสภาสถาปนิก
– มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม

8. นักธรณีวิทยา 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีทางธรณีวิทยา หรือเทคโนโลยีวิทยา

9.นักวิทยาศาสตร์ 4 (เคมี) 2 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี วิทยาศาสตรปัณฑิต สาขาเคมื
– มีทักษะต้านห้องปฏิบัติการทคสอบ
– มีความรู้ข้อกำหนด ISO/EC17025:2017
– มีความรู้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน MS Office

10.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 8 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีทางวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนทศ และสาขาทีเกี่ยวข้อง

11.เศรษฐกร 4 5 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีทางเศ เศรษฐศาสตรี สาขาก การเงิน/เศรษฐศาสตร์/เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ/การคลัง
– มีความรู้และทักษะในการคิดวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ การวางแผนการวิเคราะห์ และประมวลข้อมูล

12.นักวิเคราะห์ระบบงาน 4 8 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และสถิติประยุกต์
– ได้รับปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงิน การธนาคาร การตลาต การจัตการทั่วไป และธุรกิจระหว่างประเทศ
– ได้รับปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจ สาราการเงินการธนาคาร การจัดการ สถิติธุรกิจ และการจัดการทำไฟ
– มีประสบการณ์/ความสนใจ ในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ได้รับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์

13.นิติกร 4 6 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีทางนิติศาสตร์
– มีความรู้ต้านการทำนิติกรรมสัญญาสัญญาแก้ไข การสอบสวนทางวินัย
– มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทนายความ

14.นักบริหารงานทั่วไป 4 8 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีทางสังคมศาสตร์, ศิลปศาสตร์, อักษรศาสตร์, มนุษยศาสตร์, การจัดการทั่วไป และนิเทศศาสตร์
– ได้รับปริญญาตรีทางนิติศาสตร์
– ได้รับปริญญาตรีทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

15.นักบริหารงานพัสดุ 4 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาปัญชี/การเงิน/ตรเงินและปัญ คอมวเตอร์ธุรกิจ

16 บุคถากร 4 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาโท สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาอื่นที่เก็ยวช้อง
– มีผลการสอบภาษาอังกฤษ (ผลคะแนนการทดสอบต้องมีอายุคงเหลืออย่างน้อย 6เตือน นับจากวันที่ทตสอบ (Issued Date)จนถึงวันที่ปิครับสมัคร) TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน หรือTOEFL แบU Institutional Testing Program ไม่น้อยกว่า 477 คะแนน หรือ แบ Intamet Base Test ไมน๊อยกว่า 53 คะบนน หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 4.5 คะแนน
– มีความรู้ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MSofice ได้เป็นอย่างดี
– หากมีใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ บริหารงานบุคคล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

17.วิทยากรฝึกอบรม 4 2 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีทางสังคมศาสตร์
– มีความรู้ความสามารถสื่อสารภาษาลังคฤษได้ป็นอย่าง
– มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Ofice
– หากมีประสบการณ์เป็นวิทยากรฝึกอบรมพีธิกร จะใด้รับการจารณาเป็นพิเศษและจัดเก็บข้อมูลได้รับปริญญาะริ ทางครุศาสตร์อตสาหกรรม
– มีความรู้ทางงานฝึกอบรม ฟัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ ป็นวิทยาศรบรรยาย ออกแบบหลักสูตรมิตอบรม ประสานงานหลักสุตร

18.ผู้ตรวจสอบ 4 5 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีทางด้านบัญชี บริหารธุรกิจ(การบัปัญชี) ทั้งนี้ต้องเป็นหลักสูตรที่ผ่านการ รับรองจากสภาวิชาชีพบัญชี
– มีความรู้ในงานตรวจสอบ
– มีทักษะในการเขียนรายงานการรวบรวม
– การทำงานเป็นทีม มีความละเอียดรอบคอบ

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ http://pwa.jobthaigov.com ตั้งแต่วันที่ 12 – 22  กรกฎาคม 2566 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร

แนวข้อสอบ การประปาส่วนภูมิภาค (คลิกเลยที่นี่)

แนวข้อสอบ ราชการ (คลิกเลยที่นี่)