การประปานครหลวง รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรี 14 อัตรา

การประปานครหลวง

การประปานครหลวง รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรี 14 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.วิศวกร 6 อัตรา
1.1.วิศวกร (ไฟฟ้ากำลัง) 4 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง

1.2.วิศวกร (สิ่งแวดล้อม) 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

1.3.วิศวกร (โยธา) 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมโยธา

1.4.วิศวกร (อุตสาหการ) (ขึ้นบัญชีสำรอง)
– ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

2.นักคอมพิวเตอร์ 4 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับ Data Analytics

3.นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมลักษณะงานของตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์จำเป็นต้องปฏิบัติงานภาคสนาม ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานของสุภาพสตรีได้ จึงขอให้ผู้สมัครที่เป็นสุภาพสตรีพิจารณาก่อนสมัครสอบด้วย

4.นักบัญชี 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี

5.นักอาชีวอนามัย 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Heatth and Safety)

6.นิติกร 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์ และมีใบอนุญาตให้เป็นทนายความของสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://mwa.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 14 – 27 มีนาคม 2566

ดูรายละเอียดได้ที่ : การประปานครหลวง

แนวข้อสอบ การประปานครหลวง (คลิกเลยที่นี่)