การไฟฟ้านครหลวง รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ม.3 26 อัตรา

การไฟฟ้านครหลวง

การไฟฟ้านครหลวง รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ม.3 26 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานสนาม 1 (ทำหน้าที่ช่างสายอากาศ) จำนวน 26 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
2.เพศชาย มีสัญชาติไทย อายุครบ 18 ปี บริบูรณ์ และอายุไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ณ วันเปิดรับสมัครวันแรก (วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566)
3.พ้นภาระทางทหารแล้ว
4.สายตาปกติ ตาไม่บอดสี ไม่สวมแว่นสายตา
5.ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 185 เชนติเมตร และต้องมีค่าดัชนีมวลกาย (Body mass index : BMI) ตามที่การไฟฟ้านครหลวง กำหนด คือ มีค่า BMI ที่ 18.5 – 22.9 (ตารางค่าความสัมพันธ์ระหว่างส่วนสูง น้ำหนัก ตามเอกสารท้ายประกาศ)
6.สุขภาพแข็งแรง สามารถปฏิบัติงานบนที่สูงได้
7.ว่ายน้ำได้
8.มีความสามารถในการได้ยิน เข้าใจและสื่อสารโต้ตอบได้ในระยะความสูงอย่างน้อย 12 เมตร
9.ผ่านการตรวจสุขภาพตาและสมรรถภาพทางการมองเห็น สมรรถภาพทางการได้ยินจากระดับพื้นดิน

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://www.mea.or.th/job ตั้งแต่วันที่ 20 – 26 กุมภาพันธ์ 2566

ดูรายละเอียดได้ที่ : การไฟฟ้านครหลวง