ไปรษณีย์ไทย รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ปวส./ป.ตรี 15 อัตรา

ไปรษณีย์ไทย

ไปรษณีย์ไทย รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ปวส./ป.ตรี 15 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ฝ่ายพัฒนาโซลูชันดิจิทัล ส่วนระบบฐานข้อมูลดิจิทัล 2 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ หรือปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.ฝ่ายฟัฒนาโซลูชั่นดิจิทัล 3 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ หรือปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

3.ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ส่วนระบบความปลอดภัยดิจิทัล 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาไฟฟ้าสื่อสาร หรือปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.ฝ่ายฟัฒนาสินค้าและบริการติจิทัล 5 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

5.ฝ่ายฟัฒนาสินค้าและบริการดิจิทัล ส่วนฟัฒนาธุรกิจบริการดิจิทัล 3 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

6.ฝ่ายบริหารข้อมูลและบริหารประสบกรณ์ลูกค้า ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศและบริหารข้อมูลลูกค้า 2 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัฒกรรมข้อมูล

7.สำนักงานไปรษณีย์นครหลวง 3ส่วนทรัพย์สินและพัสคุ 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียปัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ http://www.thailandpost.com ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 2565

ดูรายละเอียดได้ที่ : ไปรษณีย์ไทย

แนวข้อสอบ ไปรษณีย์ไทย คลิกเลยที่นี่