ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรี 11 อัตรา

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรี 11 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ 11 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1.อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ปิดสมัคร)
2.สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ด้านที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟต์แวร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเครือข่าย วิศวกรรม อิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ โครงข่ายโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ
3.หากมีประสบการณ์และมีความสามารถในการพัฒนาโปรแกรม จะได้รับการพิจารณา เป็นกรณีพิเศษ
4.หากมีประสบการณ์ด้าน Admin ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์หรือด้าน Operate ระบบ ATM หรือด้านการออกแบบระบบเครือข่ายสื่อสาร หรือด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับระบบ Mobile-Banking หรือโปรแกรมอื่น ๆ จากสถาบันการเงินการธนาคาร จากบริษัทเอกชน ส่วนงานราชการ สถาบันอื่น ๆ มีระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่สิ้นสุดการรับสมัครจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5.หากมีใบรับรองในสายอาชีพคอมพิวเตอร์ เช่น CISSP, CISA, CISM, CompTIA, IPTE เป็นต้น จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
6.มีความรู้ความสามารถในสื่อสารภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียนได้ในระดับดี
7.สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://baac.thajobjob.com เลือกตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติการ ด้านคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 18 – 28 ตุลาคม 2565 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ดูรายละเอียดได้ที่ : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร