กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบเพื่อไปทำงานเกาหลี ไม่จำกัดวุฒิ 2,635 อัตรา

กรมการจัดหางาน

กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบเพื่อไปทำงานเกาหลี ไม่จำกัดวุฒิ 2,635 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

อุตสาหกรรมการผลิต (เพศชาย) ความต้องการของนายจ้าง 2,635 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

– เพศชาย
– อายุระหว่าง 18-39 ปี เกิดระหว่างวันที่ : 2 พฤษภาคม 2526 – 1 พฤษภาคม 2548
– ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
– สายตาไม่บอดสี
– ร่างกายสมบูรณ์ สุขภาพแข็งแรง และไม่เป็นโรคที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการทำงาน หรือเป็นโรคติดต่อตามที่ทางการเกาหลีกำหนด เช่น ไวรัสตับอักเสบบี ซิฟิลิส วัณโรค
– เป็นบุคคลซึ่งไม่ถูกห้ามเดินทางออกนอกประเทศ
– เป็นบุคคลซึ่งไม่มีประวัติการถูกเนรเทศ หรือเคยถูกปฏิเสธการเข้าสาธารณรัฐเกาหลี หรือเคยกระทำผิดกฎหมายของสาธารณรัฐเกาหลี
– เป็นบุคคลซึ่งไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกชนิด
– ไม่เคยพำนักอาศัยในสาธารณรัฐเกาหลีด้วยวีซ่า E-๙ หรือ E-๑๐ หรือ วีซ่า E-๙ และ E-๑๐ รวมกัน 5 ปี หรือมากกว่า 5 ปีขึ้นไป

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://toea.doe.go.th ลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์การบริหาร ประเภทกิจการอุตสาหกรรมการผลิต (เพศชาย) ตั้งแต่วัน 1 -3 พฤษภาคม 2566 ผู้สมัครสอบเลือกศูนย์สอบ โดยกำหนดมี 2 ศูนย์ ประกอบด้วย ศูนย์สอบกรุงเทพมหานคร และศูนย์สอบจังหวัดอุดรธานี