PTTOR รับสมัครคัดเลือกพนักงาน วุฒิ ปวส./ป.ตรี/ป.โท 50 กว่าตำแหน่ง

PTTOR

PTTOR รับสมัครคัดเลือกพนักงาน วุฒิ ปวส./ป.ตรี/ป.โท 50 กว่าตำแหน่ง รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

งานวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อร่วมกำหนดกลยุทธ์ – พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.031/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

Logistics Operations – พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.006/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

Costing – นักบัญชี (Ref.311/2565)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

งาน AP – นักบัญชี (Ref.213/2565)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

บัญชีบริหาร – นักบัญชี (Ref.154/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

ภาษีสรรพสามิต – นักวิเคราะห์ภาษี (Ref.157/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

ภาษีสรรพสามิต – นักวิเคราะห์ภาษี (Ref.156/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

ภาษีสรรพสามิต – นักวิเคราะห์ภาษี (Ref.155/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

ภาษีสรรพสามิต – นักวิเคราะห์ภาษี (Ref.165/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

ภาษีสรรพสามิต – นักวิเคราะห์ภาษี (Ref.164/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

นโยบายสินเชื่อ – พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.183/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

OCIO Infrastructure – พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.166/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

HRBP – พนักงานทรัพยากรบุคคล (Ref.131/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

บริการงานกฎหมายและระเบียบองค์กร – นิติกร (Ref.147/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

พนักงานปฏิบัติการคลัง – พนักงานปฏิบัติการคลัง (Ref.141/2566)
– ได้รับวุฒิปวส.

บริการงานกฎหมายและระเบียบองค์กรร – ผู้จัดการ (Ref.153/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

Complianceร – นิติกร (Ref.104/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

งานระบบดับเพลิงร – เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (Ref.199/2565)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

แสวงหาและพัฒนาธุรกิจใหม่ให้กับองค์กรร – พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.217/2565)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

แสวงหาและพัฒนาธุรกิจใหม่ให้กับองค์กรร – พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.221/2565)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

แสวงหาและพัฒนาธุรกิจใหม่ให้กับองค์กรร – พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.220/2565)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

แสวงหาและพัฒนาธุรกิจใหม่ให้กับองค์กรร – พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.219/2565)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

Quality Control Officerร – พนักงานควบคุมคุณภาพ (Ref.114/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

นักเคมีร – นักเคมี (Ref.101/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

งานควบคุม กํากับ การปฏิบัติงาน ของบริษัทรับเหมาก่อสร้าง – วิศวกร (Ref.174/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

วิเคราะห์และวางแผนการขนส่ง (PTT Lubricants) – พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.138/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

งานจำหน่ายและขยายตลาดผลิตภัณฑ์ยางมะตอย – ผู้จัดการเขตการขาย (Ref.081/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

งานควบคุมและดําเนินการก่อสร้าง สถานีบริการน้ำมัน PTT Station – วิศวกร (Ref.079/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

งานขายผลิตภัณฑ์ก๊าซหุงต้ม (B2B) – ผู้จัดการเขตการขาย (Ref.080/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

พนักงานวิเคราะห์และวางแผน – พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.110/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

นักการตลาด (PTT Lubricants) – นักการตลาด (Ref.118/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

พนักงานวิเคราะห์และวางแผน PTT Lubricants – พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.179/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

งานควบคุมดูแลระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ – วิศวกร (Ref.113/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

พนักงานจัดหาและการค้าปิโตรเลียม – พนักงานจัดหาและการค้าปิโตรเลียม (Ref.177/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

งานวางแผนและพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ – พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.017/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

งาน QSHE ของสถานีบริการ – พนักงานบริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Ref.034/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

งานจัดหาทําเลที่ตั้งในการขยายธุรกิจ – พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.022/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

งานจัดหาทําเลที่ตั้งในการขยายธุรกิจ – พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.021/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

งานจัดหาทําเลที่ตั้งในการขยายธุรกิจ – พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.149/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

งานอุปกรณ์ระบบดับเพลิง – พนักงานความปลอดภัย (Ref.046/2566)
– ได้รับวุฒิปวส.

ดูแล พัฒนาและปรับปรุง Application ของฝ่ายการตลาดก๊าซหุงต้ม – วิศวกร (Ref.052/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

งานกลยุทธ์ธุรกิจ – พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.253/2565)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

งานมาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพ – พนักงานบริหารระบบคุณภาพ (Ref.153/2565)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

งานนโยบายด้านการบริหารความยั่งยืนองค์กร – พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.143/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

งานกลยุทธ์และแผนธุรกิจ – พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.144/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

Data Quality Specialist – พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.085/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

Information Security Specialist – พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.083/2564)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

Data Protection Officer (DPO) – เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Ref.048/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

PMO & Change Management – พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.072/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

ส่งเสริมการขาย และ CSR – พนักงานส่งเสริมการขาย (Ref.331/2565)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

Business Development and Partnership Management – พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.266/2565)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

IT & Finance – พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.077/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

Strategy & Planning – พนักงานทรัพยากรบุคคล (Ref.185/2565)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

งานบริหารสินเชื่อและหนี้ – พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.111/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

HRBP – พนักงานทรัพยากรบุคคล (Ref.130/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

งานกลยุทธ์บริษัทในเครือต่างประเทศ – พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.132/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

Product Management – ผู้จัดการ (Ref.120/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

Marketing – ผู้จัดการ (Ref.121/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

Café Amazon Operation Training – พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.230/2562)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

งานการตลาด All in One Application (AOA) – พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.262/2565)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

งานซ่อมบำรุง – วิศวกร (Ref.102/2565)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

Relationship Management (partner) – พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.159/2565)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

Product Management – พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.161/2565)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

Product Management – พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.162/2565)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

Account/ Tax – พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.176/2565)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

Relationship Management (partner) – พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.299/2565)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

Relationship Management (partner) – พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.300/2565)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

นิติกรรมสัญญา – นิติกร (Ref.122/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

งานฝึกอบรมเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ – พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.008/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

งานด้านความปลอดภัยและความมั่นคง – พนักงานบริหารระบบความปลอดภัย (Ref.083/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

งานกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของ Café Amazon – พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.088/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

งานกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของ Café Amazon – พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.109/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

งานบัญชีบริหาร – สนับสนุนธุรกรรมใหม่และ ERP – นักบัญชี (Ref.099/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

งานบริหารนโยบายบัญชี – ปิดบัญชีและการจัดทำรายงานทางการเงิน – นักบัญชี (Ref.100/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

งานประกันคุณภาพกระบวนการผลิตโรงคั่วกาแฟ – พนักงานควบคุมคุณภาพ (Ref.173/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

งานออกแบบและสร้างโมเดลเกี่ยวกับสถาปัตยกรรม – สถาปนิก (Ref.172/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

งานภาษี – นักวิเคราะห์ภาษี (Ref.321/2565)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

งาน MIS – นักบัญชี (Ref.190/2565)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

งานบัญชีและการเงิน-ด้านการจ่ายเงิน – นักการเงิน (Ref.198/2565)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

งานบัญชีและการเงิน-ด้านการรับเงิน – นักการเงิน (Ref.189/2565)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

งานบัญชีและการเงิน-ด้านการรับเงิน – นักบัญชี (Ref.185/2564)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

Invesment – นักการเงิน (Ref.093/2565)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://erecruit.pttor.com/home