สำนักงาน กพ. กำหนดวันประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก. วันที่ 26 กันยายน 2561

สำนักงาน กพ. กำหนดวันประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก. ผ่านทางอินเตอร์เน็ต วันที่ 26 กันยายน 2561 นี้ โดยสำนักงาน กพ. กำหนดวันประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก. วันที่ 26 กันยายน 2561 ที่เว็บ https://ocsc2.job.thai.com/

Read more

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงาน

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงาน ปฏิบัติงานสังกัดส่วนในงานภูมิภาค ปรากฏรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ตําแหน่งที่เปิดรับสมัคร ๑) นักบริหารงานพาณิชย์ ๒) นักบริหารงานพัสดุ   คุณสมบัติทั่วไป สำเร็จการศึกษาในคุณวุฒิ และสาขาวิชาที่กำหนดในแต่ละตำแหน่งตามประกาศฯ โดยอนุโลมให้ผู้ที่อยู่ระหว่างรอผลการศึกษาในภาคเรียนสุดท้ายสามารถยื่นสมัครได้ ทั้งนี้ ต้องนำหลักฐานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ มายื่นก่อนวันประกาศผลสอบข้อเขียน

Read more