กลุ่มครูยื่นฟ้องกระทรวงศึกษาธิการ ปมถูกหักหนี้จากเงินเดือนเหลือหลักร้อย

กลุ่มครูยื่นฟ้องกระทรวงศึกษาธิการ หักหนี้จากเงินเดือนเหลือหลักร้อยไม่พอดำรงชีพ ซึ่งขัดต่อระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการทำให้ครูบางส่วนต้องหันเพิ่งหนี้นอกระบบจนหนี้สินเพิ่มพูนบานปลาย

วันที่ 30 ต.ค. 2561 เวลา 13.00 น. ที่ศาลปกครองกลาง ครูทั่วประเทศกว่า 50 จังหวัดนัดรวมตัวกันยื่นฟ้องกระทรวงศึกษาธิการ กรณีไม่ปฏิบัติตามระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ ทำให้เกิดปัญหาในระบบบริหาร ทั้งยังกระทบต่อความมั่นคงต่อการปฏิบัติหน้าที่ และการดำรงชีพของครู

โดยต่อมาเมื่อเวลา 14.00 น. ครูสุวัช ศรีสด อายุ 57 ปี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านนาจะลา อำเภอเสิงงาม จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นผู้นำกลุ่มข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาที่เป็นหนี้สินวิฤกตจากทั่วประเทศ ให้สัมภาษณ์ระบุว่า การเคลื่อนไหวของกลุ่มครูทั้งประเทศครั้งนี้ เกิดขึ้นเพื่อเรียกร้องให้ศาลปกครองมีคำสั่ง บังคับใช้ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการหักเงินเดือนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเพื่อการชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546

โดยก่อนหน้านี้ มีครูเป็นจำนวนหลายหมื่นคนได้รับความเดือดร้อนจากการไม่ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าว ที่กำหนดให้การหักหนี้จากรายได้ ที่ต้องเหลือให้ข้าราชการ มีเงินเลี้ยงชีพอย่างน้อย 30 เปอร์เซนต์ของเงินเดือน และหากดำเนินการตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ระบุจำนวนเงินประมาณ 20,000 บาท แต่ในขณะนี้กลุ่มครูถูกหักเงินเดือน เหลือหลักร้อยบาท โดยนายสุวัช ได้ระบุว่า การหักเงินจนเหลือในจำนวนน้อยเช่นนี้ ทำให้กลุ่มครูไม่สามารถดำรงชีพได้

พร้อมกันนี้ นายสุวัชได้ระบุถึงสัดส่วนหนี้สินของครู ที่กำลังเป็นปัญหาแบ่งเป็นหนี้สหกรณ์และหนี้ธนาคารออมสิน ซึ่งบางรายถูกหักเงินในธนาคารจากสองส่วนนี้จนแทบไม่เหลือให้ใช้จ่ายรายเดือนจนไม่สามารถดำรงชีพได้จึงต้องหันไปพึ่งเงินกู้นอกระบบจนทำให้ครูบางส่วนเดือดร้อนหนักหนี้สินเพิ่มพูนขึ้นเพิ่มขึ้นไปอีก

ขอบคุณข้อมูลจาก : Mthai