สอบท้องถิ่น รวมแบบทดสอบท้องถิ่น เพื่อเตรียมสอบท้องถิ่น

สอบท้องถิ่น

สอบท้องถิ่น รวมแบบทดสอบท้องถิ่น เพื่อเตรียมสอบท้องถิ่น เข้าไปทดสอบได้ที่นี่

แบบทดสอบออนไลน์

แนวข้อสอบ ท้องถิ่น เพิ่มเติม (คลิกเลยที่นี่)

แนวข้อสอบ ท้องถิ่น เพิ่มเติม 2 (คลิกเลยที่นี่)

แนวข้อสอบ ท้องถิ่น เพิ่มเติม 3 (คลิกเลยที่นี่)

แบบทดสอบออนไลน์ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)

แบบทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. ท้องถิ่น

แบบทดสอบออนไลน์ ภาค ข. ทั้งหมดเข้าไปทดสอบได้ที่นี่

แจกฟรี แบบทดสอบออนไลน์ท้องถิ่น ภาค ข. ทุกตำแหน่ง พร้อมเฉลย

แบบทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ข. ท้องถิ่น

รวมแบบทดสอบออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์ท้องถิ่น 1 : พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฯ 2537
https://www.thaidla.com/239

แบบทดสอบออนไลน์ท้องถิ่น 2 : พรบ.เทศบาล 2496
https://www.thaidla.com/312

แบบทดสอบออนไลน์ท้องถิ่น 3 : พรบ. อบจ 2540
https://www.thaidla.com/340

แบบทดสอบออนไลน์ท้องถิ่น 4 : พรบ. ระเบียบบริหารเมืองพัทยา 2542
https://www.thaidla.com/348

แบบทดสอบออนไลน์ท้องถิ่น 5 : พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 2542
https://www.thaidla.com/353

แบบทดสอบออนไลน์ท้องถิ่น 6 : พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
https://www.thaidla.com/360

แบบทดสอบออนไลน์ท้องถิ่น 7 : ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
https://www.thaidla.com/365

แบบทดสอบออนไลน์ท้องถิ่น 8 : พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
https://www.thaidla.com/380

แบบทดสอบออนไลน์ท้องถิ่น 9 : พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
https://www.thaidla.com/390

แบบทดสอบออนไลน์ท้องถิ่น 10 : พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฯ 2537
https://www.thaidla.com/401

แบบทดสอบออนไลน์ท้องถิ่น 11 : พรบ.เทศบาล 2496
https://www.thaidla.com/409

แบบทดสอบออนไลน์ท้องถิ่น 12 : พรบ. อบจ 2540
https://www.thaidla.com/413

แบบทดสอบออนไลน์ท้องถิ่น 13 : พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 2542
https://www.thaidla.com/418

แบบทดสอบออนไลน์ท้องถิ่น 14 : พรบ. ระเบียบบริหารเมืองพัทยา 2542
https://www.thaidla.com/429