ประกาศผลสอบ ก.พ. (ภาค ก) ประจำปี 2561 ดูรายชื่อผู้สอบผ่านได้ที่นี่

ประกาศผลสอบ ก.พ. (ภาค ก) ประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียดตามด้านล่างนี้

ศูนย์สอบ กรุงเทพฯและปริมณฑล

คลิกที่นี่เพื่อดูผลสอบ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

คลิกที่นี่เพื่อดูผลสอบ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ระดับอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

คลิกที่นี่เพื่อดูผลสอบ ระดับปริญญาตรี เช้า

คลิกที่นี่เพื่อดูผลสอบ ระดับปริญญาตรี บ่าย

คลิกที่นี่เพื่อดูผลสอบ ระดับปริญญาโท

 

ศูนย์สอบ พระนครศรีอยุธยา

คลิกที่นี่เพื่อดูผลสอบ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

คลิกที่นี่เพื่อดูผลสอบ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ระดับอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

คลิกที่นี่เพื่อดูผลสอบ ระดับปริญญาตรี เช้า

คลิกที่นี่เพื่อดูผลสอบ ระดับปริญญาตรี บ่าย

คลิกที่นี่เพื่อดูผลสอบ ระดับปริญญาโท

 

ศูนย์สอบ ราชบุรี

คลิกที่นี่เพื่อดูผลสอบ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

คลิกที่นี่เพื่อดูผลสอบ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ระดับอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

คลิกที่นี่เพื่อดูผลสอบ ระดับปริญญาตรี เช้า

คลิกที่นี่เพื่อดูผลสอบ ระดับปริญญาตรี บ่าย

คลิกที่นี่เพื่อดูผลสอบ ระดับปริญญาโท

 

ศูนย์สอบ ฉะเชิงเทรา

คลิกที่นี่เพื่อดูผลสอบ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

คลิกที่นี่เพื่อดูผลสอบ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ระดับอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

คลิกที่นี่เพื่อดูผลสอบ ระดับปริญญาตรี เช้า

คลิกที่นี่เพื่อดูผลสอบ ระดับปริญญาตรี บ่าย

คลิกที่นี่เพื่อดูผลสอบ ระดับปริญญาโท

 

ศูนย์สอบ ชลบุรี

คลิกที่นี่เพื่อดูผลสอบ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

คลิกที่นี่เพื่อดูผลสอบ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ระดับอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

คลิกที่นี่เพื่อดูผลสอบ ระดับปริญญาตรี เช้า

คลิกที่นี่เพื่อดูผลสอบ ระดับปริญญาตรี บ่าย

คลิกที่นี่เพื่อดูผลสอบ ระดับปริญญาโท

 

ศูนย์สอบ เชียงใหม่

คลิกที่นี่เพื่อดูผลสอบ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

คลิกที่นี่เพื่อดูผลสอบ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ระดับอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

คลิกที่นี่เพื่อดูผลสอบ ระดับปริญญาตรี เช้า

คลิกที่นี่เพื่อดูผลสอบ ระดับปริญญาตรี บ่าย

คลิกที่นี่เพื่อดูผลสอบ ระดับปริญญาโท

 

ศูนย์สอบ พิษณุโลก

คลิกที่นี่เพื่อดูผลสอบ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

คลิกที่นี่เพื่อดูผลสอบ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ระดับอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

คลิกที่นี่เพื่อดูผลสอบ ระดับปริญญาตรี เช้า

คลิกที่นี่เพื่อดูผลสอบ ระดับปริญญาตรี บ่าย

คลิกที่นี่เพื่อดูผลสอบ ระดับปริญญาโท

 

ศูนย์สอบ นครราชสีมา

คลิกที่นี่เพื่อดูผลสอบ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

คลิกที่นี่เพื่อดูผลสอบ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ระดับอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

คลิกที่นี่เพื่อดูผลสอบ ระดับปริญญาตรี เช้า

คลิกที่นี่เพื่อดูผลสอบ ระดับปริญญาตรี บ่าย

คลิกที่นี่เพื่อดูผลสอบ ระดับปริญญาโท

 

ศูนย์สอบ อุดรธานี

คลิกที่นี่เพื่อดูผลสอบ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

คลิกที่นี่เพื่อดูผลสอบ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ระดับอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

คลิกที่นี่เพื่อดูผลสอบ ระดับปริญญาตรี เช้า

คลิกที่นี่เพื่อดูผลสอบ ระดับปริญญาตรี บ่าย

คลิกที่นี่เพื่อดูผลสอบ ระดับปริญญาโท

 

ศูนย์สอบ อุบลราชธานี

คลิกที่นี่เพื่อดูผลสอบ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

คลิกที่นี่เพื่อดูผลสอบ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ระดับอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

คลิกที่นี่เพื่อดูผลสอบ ระดับปริญญาตรี เช้า

คลิกที่นี่เพื่อดูผลสอบ ระดับปริญญาตรี บ่าย

คลิกที่นี่เพื่อดูผลสอบ ระดับปริญญาโท

 

ศูนย์สอบ ขอนแก่น

คลิกที่นี่เพื่อดูผลสอบ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

คลิกที่นี่เพื่อดูผลสอบ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ระดับอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

คลิกที่นี่เพื่อดูผลสอบ ระดับปริญญาตรี เช้า

คลิกที่นี่เพื่อดูผลสอบ ระดับปริญญาตรี บ่าย

คลิกที่นี่เพื่อดูผลสอบ ระดับปริญญาโท

 

ศูนย์สอบ สุราษฎร์ธานี

คลิกที่นี่เพื่อดูผลสอบ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

คลิกที่นี่เพื่อดูผลสอบ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ระดับอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

คลิกที่นี่เพื่อดูผลสอบ ระดับปริญญาตรี เช้า

คลิกที่นี่เพื่อดูผลสอบ ระดับปริญญาตรี บ่าย

คลิกที่นี่เพื่อดูผลสอบ ระดับปริญญาโท

 

ศูนย์สอบ สงขลา

คลิกที่นี่เพื่อดูผลสอบ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

คลิกที่นี่เพื่อดูผลสอบ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ระดับอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

คลิกที่นี่เพื่อดูผลสอบ ระดับปริญญาตรี เช้า

คลิกที่นี่เพื่อดูผลสอบ ระดับปริญญาตรี บ่าย

คลิกที่นี่เพื่อดูผลสอบ ระดับปริญญาโท