(แจกฟรี) แนวข้อสอบตำรวจ วิชาพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

(แจกฟรี) แนวข้อสอบตำรวจ วิชาพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เป็นวิชาใหม่ที่เปิดสอบตำรวจรอบนี้ ออกสอบทั้งหมด 15 ข้อ